Menü Kapat

Bireyi tanıma teknikleri

bireyi tanmaRehberlik; bireyin kendisini tanıması ve çevre olanaklarını en iyi kullanabilmesinde bireye yapılan sistemli yardım süreci olarak tanımlanmaktadır.

Öğrencilere ilgi ve yeteneklerine uygun eğitsel programlar ve meslekler seçmelerinde, başarısızlık, ilgisizlik ve sosyal uyumsuzluk vb. sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak; onların zayıf ve güçlü yönlerinin, ilgi tutum ve değer yargılarının, yetiştikleri çevrenin geliştirici ve engelleyici etkilerinin ayrıntılı olarak bilinmesine bağlıdır.

     ÖĞRENCİYİ TANIMA NEDİR ?

Öğrenciyi tanımak demek onun boyunu, ağırlığını, nasıl giyindiğini, saç rengini, yüzünü vb. özelliklerini bilmek tam doğru olarak anlatabilmektir. Bunların yanında en önemlisi; neleri yapabilir, yaptıklarını ne kadar zamanda ne kadar iyi yapabilir, güç durumlarla karşılaştığında bunları nasıl karşılar ve nasıl çözer gibi öğrencilerle ilgili bu tür özelliklerin de bilinmesi gerekir. Eğer öğrenciyi tanımak, onlar için en iyisini yapmak, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak istiyorsak öğrencilerimizi her yönüyle tanımamız gerekir.

   ÖĞRENCİYİ TANIMA ÇALIŞMALARINDA ELE ALINMASI GEREKEN KONULAR

 • Öğrencinin Ailesinin Ekonomik Durumu,
 • Öğrenci-Aile İlişkileri,
 • Bedensel Gelişimi ve Sağlığı,
 • Zihinsel ve Dilsel Gelişimi,
 • Duygusal ve Toplumsal Gelişimi,
 • Okul Eğitimi ve Başarı Durumu,
 • Okul Dışı Etkinliklere Katılımı,
 • Öğrencinin İlgileri ve Yetenekleri,
 • Geleceğe Yönelik Planları ve Mesleki Eğilimleri,

Yukarıda sayılan maddelerden öğrencilerin tanınması gereken yönlerini kısaca şöyle açıklayabiliriz.

  1- SAĞLIK :

Öğrencilerin yakından bilinmesi gereken özelliklerinden birisi bedensel gelişimi ve beden sağlığının bilinmesidir. Beden sağlığı okul başarısını etkileyen önemli bir faktördür ve kişilik gelişiminin de önemli belirleyicilerindendir. Bu nedenle ilköğretim çağında öğrencinin her yıl boyu ve ağırlığı ölçülmeli, görme, işitme, konuşma bozukluğu, görünür beden sakatlığı olup olmadığı, önceden geçirdiği hastalıklar saptanmalı, her yıl en az bir kez sağlık kontrolünden geçirilmelidir.

   2- YETENEKLER           :

Yetenek; kalıtımla gelen gizil güçlerin eğitim ve çevrenin etkisiyle geliştirilmiş kısmını ifade eder. Öğrencinin eğitimdeki başarısını önceden kestirmek için, eğitimin gerektirdiği yeteneklere ne ölçüde sahip olduğunu bilmemiz gerekir. Öğrenciye eğitim dalını ve mesleğini seçmesinde yardımcı olmak için, onun genel ve özel yetenekler yönünden durumunu, zayıf ve güçlü olduğu yönlerini bilmemiz gerekmektedir.

  3- İLGİLER                      :

Kişinin her hangi bir baskı altında kalmadan ya da kendisine ödül de vaat edilmediği halde bir takım faaliyetlere girişiyor ve bundan doyum sağlıyorsa bu kimsenin o tür faaliyetlere karşı ilgisi var demektir. Bir öğrencinin ilgi duyduğu ders, etkinlik,meslek vb. bakarak öğrenci hakkında bilgi elde edilebilir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir program izleyip yine ilgi ve yeteneklerine uygun bir mesleğe yönelmelerine yardımcı olabilmek için öğrencilerin ilgilerinin bilinmesi gerekir. Bunun yanında kişinin ilgilerinin sürekli olabilmesi için yetenekle desteklenmesi gerekir. Yetenekle desteklenmeyen ilgi, belli bir süre sonra söner.

      4- BAŞARI            :

Yapılan araştırmalar, geçmiş başarının gelecekteki başarıyı önceden kestirmede önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Müfredat programlarında dersler aşamalı bir düzen içinde verildiğinden öğrencinin bir konu alanındaki başarısı, bir önceki konunun öğrenilmesinde gösterdiği başarıya bağlıdır.

     5- KİŞİLİK                        :

Bireyin kişiliği birçok özelliklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Beden yapısı, mizacı, ilgileri, psikolojik ihtiyaçları, yetenekleri, alışkanlıkları, tutumları kişiliği oluşturan ögelerden bazılarıdır. Kişiyle ilgili bunların hepsinin bilinmesine imkan yoktur.  Ancak; liderlik, bağımsız davranabilme, duygusal kararlılık, başkalarıyla işbirliği yapabilme gibi özellikler yönünden ne durumda olduğunu bilmek, öğrencinin okula uyumunu, öğretmen ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini anlamamız için gereklidir

       6- BENLİK TASARIMI :

Benlik; bireyin kendisini nasıl gördüğüdür. İnsan çevresine kendi algılama biçimine göre tepkide bulunur. Kişinin davranışları, onun kendi hakkındaki değerlendirmelerine göre yön alır.Bireyin tutum ve davranışlarını, uzun ve kısa vadeli planlarını, hayat hedeflerini anlamak ve değerlendirebilmek için onun kendisi hakkındaki değerlendirmelerini yakından bilmek gerekir.

         7- ÇEVRE                         :

Kişinin bilinmesi gereken yönlerinden birisi de onun yaşadığı çevrenin özelliklerinin bilinmesidir.Ailenin ekonomik ve kültürel düzeyi çocuğun ilgilerini, okula ve eğitime karşı tutumunu dolayısıyla okuldaki başarısını ve uyumunu etkileyen önemli faktörlerdir. Kardeş sayısı, ilk veya son çocuk olma, tek çocuk olma çocuğun kişilik gelişimini etkiler. Bu nedenle, çocuğun aile çevresi hakkında bilgi edinilmesi, hayatının önemli bir kısmını nasıl bir çevrede geçirdiği ve halen nasıl bir çevrede yaşamakta olduğu hakkında bilgi edinilmesi gerekir.

ÖĞRENCİ TANIMA TEKNİKLERİNİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR            :

 • Bireyi tanıma tekniklerinin uygulanmasından amaç, bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Teknikler bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bir araç olarak kullanılmalıdır.
 • Geçerliği ve güvenirliği ne kadar yüksek olursa olsun tek bir ölçme aracı bireyi tanımada yeterli değildir. Değişik tekniklerle elde edilen bilgiler birey hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.
 • İdeal olan bireyi her yönüyle tanımaktır. Bireyi tanıma çabaları bu ideale yaklaşmaya yönelik olmalıdır.
 • Bireyi tanıma tekniklerini bir bütün olarak uygulayıp yorumlamak, farklı zamanlarda uygulayıp yorumlamaktan daha yararlıdır.
 • Geçerliği ve güvenirliği ne kadar yüksek olursa olsun birey hakkında mevcut bilgilerimize yeni bilgiler katmayacak tekniklerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.
 • Sonuçları kullanılmayan, bireyin kendini daha gerçekçi ve doğru olarak tanımasına yardım amacıyla sonuçları bireyle paylaşılmayan hiçbir teknik kullanılmamalıdır. Uygulanan her tekniğin sonuçları öğrencilerle paylaşılmalı, problemlerine çözüm yolları aranmalıdır.

ÖĞRENCİ TANIMA TEKNİKLERİ

  A-  ÖLÇMEYE DAYALI TEKNİKLER         :

   1- YETENEK TESTLERİ                                :

Bireylerin zihinsel ya da akademik yetenekleri hakkında bilgi toplamak amacıyla hazırlanmış araçlardır. Bu testler belli yaş grupları için değişik biçimlerde hazırlanmış standart testlerdir. Yetenek testleri bir kimsenin eğitimden ne derece yararlanabileceği hakkında yordama yapmayı kolaylaştırır.

a) Genel Yetenek Testleri                                 :

Belirli düzeylerde genel zihin yeteneklerini ölçer.  Genel yetenek testleri kişinin eğitimden ne derece yararlanabileceği hakkında yordama yapmayı kolaylaştırır. Sayı, sözcük, şekil gibi sembollerle ifade edilen kavramların öğrenilmesini ve bu kavramlarla akıl yürütülmesini gerektiren kısmına “Akademik Genel Yetenek”denir.

Zeka testleri, genel yetenek testleri içerisinde yer alan testlerdir.

b) Özel Yetenek Testleri :

Müzik, resim ve sanat dallarında bireyin sahip olduğu özel zihin yeteneklerini ölçer.

c) Farklı Yetenek Testleri :

Dil yeteneği, soyut kavrama yeteneği, mekanik kavrama yeteneği gibi farklı zihin yeteneklerini ölçer.

2- KİŞİLİK TESTLERİ                                     :

Genel olarak kişilik testleri, yansıtıcı türden olup kişisel yoruma açıktır. Kişilik testleri, çok çeşitli şekillerde hazırlanmış, yapıları ve kullanış amaçları birbirinden farklılık gösteren psikolojik ölçme araçlarıdır.

Bireyin psikolojik ihtiyaç ve değerlerini normal ve normal olmayan kişilik özelliklerini ölçen araçlardır.

a) Projektif Kişilik Testleri :

Açık seçik olmayan uyarıcılara karşı bireylerin gösterdiği kişisel ve subjektif tepkilere dayanan yöntemlerdir. Kişiliğin iç yapısına yansıtan ve kişiliği ortaya çıkarmaya çalışan bir tekniktir.

Projektif testlerde uyarıcı olarak resimlerden, mürekkep lekelerinden, tamamlanmamış cümlelerden yararlanılmaktadır.

 • Roschach Mürekkep Lekesi Testi : Anlamsız mürekkep lekelerinden oluşan kartlar yöntemiyle uygulanır. Ruh hastalıklarının teşhisinde kullanılmaktadır. Uygulamak için özel bir eğitim gerekmektedir. Bireyleri normal ve anormal olarak ayırt etmede bu algısal özelliklerin önemli olduğu gözlenmiştir.
 • Tematik Algı Testi (T.A.T.) : 30 tane resim kartından oluşmaktadır. Resimler kişide düşünmeyi canlandırabileceği, kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde algılayabileceği içerikte hazırlanmıştır. Resimler hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. Bu test çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır.
 • Psikanalitik Hikayeler Testi                :  Denekler tarafından tamamlanacak on küçük hikayeden oluşan projektif bir testtir. Kompleksin, hastalığın saptanması amacıyla daha çok çocuklara uygulanmaktadır.
 • Bier Cümle Tamamlama Testi :  Test bireyin tavır ve duygularını yansıtır. Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir.                                                                                                                                                            b) Kişilik Envanterleri :

Bireylerin psikolojik ihtiyaç ve değerlerini ortaya çıkarmaya yarayan ölçme araçlarıdır.

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Psikiyatri hastalarının tanısında ve patolojik hastalık gruplarına göre vak’aların sınıflandırılmasında kullanılır. Bireylerin kişisel ve sosyal uyum düzeylerini, ruh sağlığı yönünden normal ve normal olmayan yönlerini belirleme amacıyla kullanılır. 16 yaşın üzerindeki normal zeka seviyesine sahip kişilere uygulanmaktadır.
 • Edwards Kişisel Tercih Envanteri :  İnsan gereksinimlerini ölçmeyi amaçlar. Bireyin mesleğe yönelme sorunlarını belirlemede, meslek seçiminde bireyin ihtiyaçlarının bilincine varmasına ve kararlarında ihtiyaçlarını dikkate almasında kullanılır. Bunun yanında çeşitli mesleklerde çalışan insanların psikolojik ihtiyaçlarının belirlemede kullanılır.
 • Hacettepe Kişilik Envanteri :  Bireylerin kişisel sosyal uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vak’aları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla kullanılır.
 • Beck Depresyon Ölçeği :  Bireylerin depresif belirti ve tutumunun değerlendirilmesini içerir. Depresyonun şiddetiyle ilgili bilgi verir.                                                                                                                                                             c) İlgi Envanterleri :

Bireylerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları yönlerini daha iyi tanıyarak, ileride doyum sağlayacağı alanları seçmelerine yardımcı ölçme araçlarıdır.

 • Kuder İlgi Alanları Tercih Envanteri :  Bireyin meslek ilgilerini saptamak amacıyla kullanılır.
 • Kendini Değerlendirme Envanteri :  Meslek ve program seçimi sorunu ile karşılaşan öğrencilere uygulanır. Öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, meslek değerleri ile ilgili sağlıklı kararlar verebilmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanır.
 • Mesleki Yönelim Envanteri :  Bireyin çeşitli iş ve mesleklere olan ilgi ve isteklerini ortaya koymaktadır.                 d) Uyum Envanteri :

Bireyin uyum düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır.

 • Bell Uyum Envanteri : 

    3- BAŞARI TESTLERİ                                     :

 • Standart Başarı Testleri :  Öğrencilerin içinde bulundukları özel koşulları dikkate almayan ve genel olarak kullanılan testlerdir.
 • Öğretmen Yapımı Başarı Testleri :  Belli bir ünite ya da konu alanını esas alan sınıf için hazırlanan ve öğretmen tarafından öğrencilerin konu ile ilgili ne bildikleri ölçen testlerdir.

           B- ÖĞRENCİNİN ANLATTIKLARINA DAYALI TEKNİKLER          :

              1- GÖRÜŞME                                          :

Danışanla danışman arasında amaçlı ve planlı, kendine özgü kuralları olan bir konuşmadır. Bilgi toplama, bireyin sorununu teşhis ve iyileştirmede etken bir tekniktir. Konuşmalar görüşmeden sonra hemen kayıt edilmelidir. Daha sonra kayıt formuna görüşmenin özeti ve gözlenen önemli davranışlar kayıt edilir.

     Görüşmenin Amacı                                 :

 • Öğrenciye problemini kendi ifadesiyle ortaya koymasına yardımcı olmak.
 • Gerekli bilgileri öğrenciye vermek.
 • Öğrencinin kendi imkanlarını daha iyi anlamasına yardımcı olmak.
 • Problemin çözümü için gerekli iç görüyü kazanmasına yardımcı olmak.
 • Gerginlikten kurtulmasını ve duygularını olumlu yönde değiştirmesini sağlamak.

            Görüşmenin Aşamaları                         :

           a) Hazırlık Safhası :

 • Görüşmenin amacı tespit edilmeli,
 • Okulda öğrenciler için toplu kayıt tutuluyorsa öğrenci hakkında ön bilgi sahibi olunmalı,
 • Görüşmede neler sorulacağı önceden tespit edilmeli,
 • Uygun bir görüşme yeri hazırlanmalı,
 • Görüşmenin zamanı önceden tespit edilmeli ve öğrenciye bildirilmelidir.                                                                    b) Görüşme Safhası                                 :
 • Öğrenci güler yüzle karşılanmalı,
 • Öğrencinin kendini rahat ve güven içinde hissetmesi için gerekli ortam sağlanmalı,
 • Öğrencinin hal ve hatırı sorulmalı,
 • Daha çok öğrenci konuşturulmaya çalışılmalı, öğrencinin sözü kesilmemeli,
 • Danışman görüşmeyi öğrenciye nasihat etmek için çıkmış bir fırsat olarak değerlendirmemeli,
 • Konuyla ilgili olmayan sorular sorulmamalı,
 • Konuşmanın sonunda kısa bir özet yapılmalıdır.

c) Görüşme Sonrası :

 • Görüşmede konuşulanlar sır olarak saklanmalı,
 • Görüşmede öğrenilen gerçekler objektif olarak yazılmalı,
 • Tutulan kayıtlara bir yorum yapılmalı tutulacak yol ve tavsiyeler belirtilmeli,

 

GÖRÜŞME FORMU

Görüşülenin Adı Soyadı                                      :……………………………………………………………….

Görüşme Tarihi                                                     :……………………………………………………………….

Görüşme Saati                                                       :……………………………………………………………….

Görüşülenin Doğum Yeri ve Yılı                        :……………………………………………………………….

Öğrenim Durumu                                                 :……………………………………………………………….

Adresi                                                                      :……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Geliş Nedeni                                                           :……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Kim ya da Hangi Kurumca Gönderildiği         :……………………………………………………………….

Baba Adı, Yaşı, Öz mü, Üvey mi?                      :……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Babasının Öğrenim Durumu                             :……………………………………………………………….

Babasının İşi ve Adresi                                       :……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Anne Babanın Akrabalık Derecesi                   :……………………………………………………………….

Kardeş Sayısı, Kardeşlerinin Yaşı                     :……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Ailede Bulunan Başka Kişiler                           :……………………………………………………………….

Görüşmenin Özeti                                                 :……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Görüşmenin Çözümlenmesi (Analizi)              :……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bulgular                                                                  :……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Karar                                                                       :……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gelecek Görüşme İçin Geçici

Plan ve Görüşme Tarihi                                      :……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Görüşenin Adı, Soyadı

Ünvanı ve İmzası

………………………………..

 

2- ÖĞRENCİ TANIMA FİŞİ                  :

 

Öğrenci hakkında bilgi toplamak ve toplanan bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak için kullanılır. Öğrenci tanıma fişinde; öğrencinin derslerinde aldığı notlar, devam durumu, sağlık durumu, sosyal durumu, ekonomik durumu, psikolojik durumu vb. açıklamalar bulunur.

   3- OTOBİYOGRAFİ                               :

Bireyin kendi hayatını kendisinin anlatmasına dayanan bir tekniktir. Bu yolla toplanacak bilgiler anket, görüşme ve gözlem gibi yöntemlerle elde etmek mümkün değildir. Çoğu zaman kişi görüşmede söyleyebileceklerinden daha fazlasını yazabilmektedir.

Otobiyografiler iki şekilde yazdırılabilir. Sınırlı Otobiyografiler, Serbest Otobiyografiler.

      Sınırlı Otobiyografiler; belli bazı konular verilerek öğrencinin bu konular çerçevesinde yazması istenir. (Sağlık geçmişi, aile geçmişi, gelecekle ilgili planları vb.)

Serbest otobiyografilerde ise öğrenciden hayat hikayesini yazması istenir.

Otobiyografi ile elde edilen bilgilerin güvenirliği ve geçerliği, yazının hangi şartlar altında yazıldığına ve öğrencinin yazdığı andaki psikolojisine bağlı olacaktır.

   * Otobiyografi yoluyla elde edilen bilgilerin geçerliğini ve güvenirliğini artırmak için;

 • Öğrencilere toplanan bilgilerin gizli kalacağını söylemek,
 • Öğrencileri otobiyografi yazdırmaya heveslendirmek,
 • Öğrenciye istediğinde otobiyografide belirtilen her hangi bir problemi için serbestçe görüşme imkanı ve fırsatı hazırlamak,
 • Öğrenciye yeteri kadar zaman vermek,
 • Otobiyografi öğrenci okula alışana kadar yazdırılmamalıdır.

           * Otobiyografilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar      :

 • Yazılı metin nasıl bir izlenim uyandırıyor,
 • Bireyin geçmişi hakkındaki bilgilere göre otobiyografisinde yer vermediği önemli yaşantılar ve kişiler var mı?
 • Otobiyografi ne kadar uzunluktadır,
 • Yazı nasıl düzenlenmiştir? Olaylar kronolojik mi yoksa dağınık mı anlatılmıştır?
 • Anlatım düzeyi nasıldır? Gelişimini derinliğine mi, yüzeysel mi anlatılmıştır?
 • Yazıda tutarsızlıklar, kasıtlı yanıltmalar var mı?

    4- İSTEK LİSTESİ                                 :

Çocuk ya da gencin doyurulmamış ihtiyaçlarını, açığa vuramadığı duygularını, umut ve beklentilerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular daha çok düşsel durumlar içermektedir. Örneğin, “İstediğiniz kadar paranız olsaydı ne yapardınız?, “Her türlü imkanlarınız olsaydı hangi mesleğe girmek isterdiniz?” sorulardan oluşmaktadır.

İstek listesi aynı zamanda tamamlanmamış cümlelerden de oluşturulabilmektedir.

İstek Listesi, ister soru cümleleriyle, ister tamamlanmamış cümlelerden oluşmuş olsun öğrencinin kendi istekleri doğrultusunda cevaplandırılması beklenir. Onun için liste bir güven ortamı hazırlandıktan sonra öğrencilere doldurtulmalıdır.

Soruları vermek kadar, cevapların incelenip tahlil edilmesi de önemlidir. Kişi belirttiği dilek ve istekleri üzerinde etraflıca konuşmak isteyebilir. Kişiyle danışma yapılarak, kişinin kendisini daha iyi anlamasına, iç görü kazanmasına yardımcı olunmuş olacaktır. Tekniğin kullanılmasındaki asıl amaç ta budur.

İSTEK LİSTESİ

Öğrencinin

 

Adı ve Soyadı        :…………………………………………………………….

Sınıfı                       :…………………………………………………………….

Numarası               :…………………………………………………………….

 

Sevgili Öğrencimiz;

Aşağıda sizden yanıtlamanız istenilen üç soru bulunmaktadır. Bu sorularla ilgili düşüncelerinizi her sorunun altında boş bırakılan yerlere yazınız.

Bu soruların okul çalışmalarınızla hiçbir ilgisi yoktur. Bu bir sınav değildir. Amaç sizi daha iyi tanımak ve size kendinizi tanıtmaktır. Yanıtlarınız gizli tutulacaktır. Soruları lütfen içtenlikle yanıtlayınız.

Teşekkür ederiz.

1- İstediğiniz kadar paranız olsaydı ne yapardınız?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2- Her türlü olanaklarınız bulunsa, hangi mesleğe girmek isterdiniz?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3- Masallardaki gibi bir peri “Dile benden ne dilersen” deseydi, en önemli üç dileğiniz ne olurdu?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

gibi sorular sorulabilir.

İSTEK LİSTESİ

Sevgili Öğrencimiz;

Bu liste, sizin istek ve yakınmalarınızı öğrenmek amacıyla size verilmektedir. Aşağıdaki eksik cümleleri, istekleriniz doğrultusunda tamamlayınız. Yanıtlarınız gizli tutulacaktır.

Cümleleri ilk aklınıza geldiği şekilde yanıtlayınız.

Teşekkür ederiz.

Annem……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Babam……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kardeşim……………………………………………………………………………………………………………………

 

Sınıfım……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Arkadaşlarım……………………………………………………………………………………………………………..

 

Yakın Arkadaşım………………………………………………………………………………………………………..

 

Derslerim……………………………………………………………………………………………………………………

 

Okulum………………………………………………………………………………………………………………………

 

Öğretmenlerim……………………………………………………………………………………………………………

 

Okul Müdürüm…………………………………………………………………………………………………………..

 

Sınavlar……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Günlerim……………………………………………………………………………………………………………………

 

Yukarıdaki isteklerimden başka bir de şunları belirtebilirim       :…………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

      5- ZAMAN ÇİZELGESİ            :

Zekası ve şartları müsait pek çok öğrencinin derslerinde başarısız oldukları sık görülen bir durumdur. Bu başarısızlık, bir çok hallerde öğrencinin zamanını iyi kullanamamasından ileri gelmektedir.

Zaman Çizelgesi, -en basit şekliyle- öğrencinin sabahtan yatıncaya kadar giriştiği faaliyetleri çeşitleri ve süresiyle çizelge üzerine kaydetmesidir. Çizelgede her faaliyet hakkında öğrencinin duygu ve düşüncelerini yazacağı bir yerde bulunmaktadır. Bu kısım öğrencinin ilgi ve tavırlarını keşfetmede çok işe yarar. Her çizelge bir günü temsil eder.

Bu çizelgede, her günün sonunda faaliyetler türlerine göre gruplandırılarak  ve her birinin tüm gün içinde ne oranda bir yer tuttuğunun kaydedileceği bir bölüm de bulunmaktadır.

Her günün sonunda öğrenci o gün giriştiği faaliyet çeşitlerini gruplandırır. Çizelgenin sonundaki özet kısmına bu faaliyet gruplarını kaydeder. Her bir grubun aldığı toplam zamanı faaliyet türünün sonuna yazar. O günkü bütün faaliyetlerin toplam zamanı içinde her bir grubun aldığı zaman oranı yüzde (%) olarak bulunup yanındaki sütuna yazılır. Böylece öğrenci o gün hangi tür faaliyete ne oranda zaman sarf etmiş olduğunu görür. Zamanı etkili kullanıp kullanmadığı hakkında kendince bir değerlendirme yapar.

Zaman çizelgesi, bireyin zamanını nasıl kullandığını, ders çalışmaya ne kadar zaman ayırdığı, bireyin boş zamanını ve hobileri, sosyal faaliyetleri, mesleki eğilimleri ve faaliyetleri, beden ve ruh sağlığı hakkında bilgi verir. Aynı zamanda öğrenciyi “zamanı iyi ayarlama ve kullanma” hususunda bilinçlendirir

ZAMAN ÇİZELGESİ

ADI           :…………………………………..

 

SOYADI   :……………………………..       SINIFI   :………………..           TARİH…………………….

 

SÜRE FAALİYET BU FAALİYET HAKKINDA DUYGU VE DÜŞÜNCELER

 

FAALİYETİN ÇEŞİDİ ALDIĞI ZAMAN

%’ Sİ

FAALİYETİN ÇEŞİDİ ALDIĞI ZAMAN

%’ Sİ

 

  6- PROBLEM TARAMA LİSTESİ     :

Öğrencilerin sağlık,  okul, öğretmen, ders, aile, toplumsal ilişkiler, kız-erkek arkadaşlığı, mesleki gelecek ve kişiliklerine ilişkin problemlerini kendi görüşleriyle ortaya çıkarmak ve bu problemlerin giderilmesi için çözüm yollarını belirlemek amacıyla uygulanır.

Problem tarama sonucunda elde edilen verilerin güvenirliği, her öğrencinin problemlerini içtenlikle işaretlemiş olmasına bağlıdır.

Bunu sağlamak için okulun problemleri saptanmak amaçlandığında öğrencilere isim yazdırmadan problemleri belirtmeleri istenebilir. Öğrencilerin kendileriyle ilgili problemler tespit edilmeye çalışıldığında ise isim yazdırmak ve öğrencilerin belirttikleri problemlerine ilişkin onlarla psikolojik danışma yapmak ve problemlerinin çözümüne yardımcı olmak gerekir.

Problem Tarama Listesi 7 alt bölümden oluşmaktadır.

 1. Bölüm : Sağlık ve bedenle ilgili sorulardan,
 2. Bölüm : Okul ve derslerle ilgili sorulardan,
 3. Bölüm : Ev ve aile yaşamı ile ilgili sorulardan,
 4. Bölüm : Arkadaş ilişkileri ve toplumla ilgili sorulardan,
 5. Bölüm : Karşı cinsle ilgili sorulardan,
 6. Bölüm : Para, meslek ve gelecekle ilgili sorulardan,
 7. Bölüm : Kişilikle ilgili sorulardan oluşmaktadır.

  UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME  :

Öğrencilere Problem Tarama Listesi dağıtılır ve kendilerinde gördükleri problemleri ya liste üzerine veya ayrıca verilebilecek cevap kağıtlarına işaretlemeleri istenir.

Değerlendirme işleminde çizelgedeki dikey toplamlar sınıf genelinin problemleri, yatay toplamlar ise kişinin problemlerini göstermektedir.

Belirtilen Problemler ;

0 – 10 arası ise az,

11 – 21 arası ise biraz,

22 – 32 arası ise orta,

33 – 43 arası ise çok,

44 – 53 arası ise çok fazla problemli demektir.

Bir öğrencinin işaretlediği problem olabilecek nedenlerin toplamı 22 – 32 ve yukarısı ise o öğrenciye problemleri doğrultusunda rehberlik yapılabilir. Sınıftaki problemli öğrencilere de işaretledikleri nedenler doğrultusunda rehberlik yapılabilir.

PROBLEM TARAMA LİSTESİ

100 Sağlık ve Bedenle İlgili Olanlar :

1- Gözlerimden rahatsızım.                                                                                         (  )

2- Kulaklarımdan rahatsızım.                                                                                    (  )

3- Boğazım ağrıyor, bademciklerim rahatsız.                                                         (  )

4- Sık sık grip ve nezle oluyorum.                                                                              (  )

5- Sık sık başım ağrıyor.                                                                                              (  )

6- Göğsüm ağrıyor.                                                                                                        (  )

7- Midem ağrıyor ve bulanıyor.                                                                                  (  )

8- Karnım ağrıyor.                                                                                                         (  )

9- Böbreklerim ağrıyor.                                                                                                (  )

10- Fıtığım var.                                                                                                                (  )

11- Kalbim çarpıyor.                                                                                                        (  )

12- Başım dönüyor, baygınlık geçiriyorum.                                                              (  )

13- Dişlerimden rahatsızım.                                                                                          (  )

14- romatizmam var.                                                                                                       (  )

15- Çok terliyorum.                                                                                                         (  )

16- İştahsızım.                                                                                                                  (  )

17- Çok zayıfım.                                                                                                               (  )

18- Çok şişmanım.                                                                                                           (  )

19- Saçlarım dökülüyor.                                                                                                 (  )

20- Yüzümde sivilceler var.                                                                                           (  )

21- Yüzümde kıllar var.                                                                                                 (  )

22- Boyum çok uzun.                                                                                                      (  )

23- Boyum çok kısa.                                                                                                        (  )

24- Bacaklarım çarpık.                                                                                                   (  )

25- Çok üşüyorum.                                                                                                                      (  )

26- İyi beslenemiyorum.                                                                                                 (  )

200  Okul ve Derslerle İlgili Olanlar                   :

1- Okulumuz temiz değil.                                                                                             (  )

2- Okulumuz çok gürültülü.                                                                                        (  )

3- Okulumuz iyi ısınmıyor.                                                                                          (  )

4- Sınıfımız çok kalabalık, sıkışık oturuyoruz.                                                       (  )

5- Yeteri kadar ders aracımız yok.                                                                             (  )

6- Atölye, laboratuar, spor salonu ve kitaplığımız yok.                                         (  )

7- Okulda eşyalarımız çalınıyor.                                                                                (  )

8- Okulda disiplin zayıf.                                                                                               (  )

9- Okulda disiplin yok                                                                                                  (  )

10- Okulda giyinmemize fazla karışıyorlar.                                                              (  )

11- Saçlarımız kısa kestiriliyor.                                                                                   (  )

12- Okulda verilen cezalardan korkuyorum.                                                            (  )

13- Türkçe’yi başaramıyorum.                                                                                      (  )

14- Matematik dersini başaramıyorum.                                                                     (  )

15- Yabancı dili başaramıyorum.                                                                                 (  )

16- Sosyal bilgileri başaramıyorum.                                                                            (  )

17- Fen bilgisini başaramıyorum.                                                                                (  )

18- Dersler ağır geliyor.                                                                                                  (  )

19- Bir günde birkaç sınava giriyoruz.                                                                                   (  )

20- Ders kitaplarını anlamıyorum.                                                                              (  )

21- Bazı dersleri gereksiz buluyorum.                                                                        (  )

22- Derslerin çoğunu gereksiz buluyorum.                                                                (  )

23- Defter tutmayı ve ödev yapmayı sevmiyorum.                                                   (  )

24- Bazı öğretmenler bizi anlayışla karşılamıyorlar.                                              (  )

25- Bazı öğretmenler onur kırıcı davranıyorlar.                                                      (  )

26- Bazı öğretmenlerin dersle ilgili olmayan konuşmalarını hoş

karşılamıyorum.                                                                                                       (  )

27- Öğrenciler arasında ayırımcılık yapılıyor.                                                          (  )

28- Bazı öğretmenler haksız not veriyor.                                                                   (  )

29- Bazı öğretmenler yazılıları okumadan not veriyor.                                          (  )

30- Sözlüye kalkınca fazla heyecanlanıyorum.                                                        (  )

31- Yazılılarda fazla heyecanlanıyorum.                                                                   (  )

32- okul idaresi problemimizle fazla ilgilenmiyor.                                                   (  )

33- İstediğim eğitsel kola giremiyorum.                                                                     (  )

34- Okul idaresinin mektuplarımızı okumasını istemiyorum.                              (  )

35- Evimiz okula çok uzak.                                                                                           (  )

300   Ev ve Aile Yaşamı İle İlgili Olanlar                       :

1- Annem beni sevmiyor.                                                                                             (  )

2- Babam beni sevmiyor.                                                                                              (  )

3- Ailemin fazla baskısı beni sıkıyor.                                                                        (  )

4- Annemle anlaşamıyorum.                                                                                       (  )

5- Babamla anlaşamıyorum.                                                                                       (  )

6- Ailemin bana güveni yok.                                                                                       (  )

7- Ailemi fazla anlayışsız buluyorum.                                                                      (  )

8- Ailem hiçbir konuda fikrimi almıyor.                                                                   (  )

9- Ailem davranış ve giyimime karışıyor.                                                                (  )

10- Ailem spor yapmama izin vermiyor.                                                                     (  )

11-Ailem roman okumama izin vermiyor.                                                                (  )

12- Ailem bana harçlık vermiyor.                                                                                (  )

13- Ailem bana iş yaptırıyor.                                                                                         (  )

14- Evde en küçük ben olduğum için her işi bana yaptırıyorlar.                         (  )

15- Evde istediğim huzuru bulamıyorum.                                                                 (  )

16- Ders çalışmama yardım eden yok.                                                                        (  )

17- Ailem kardeşler arasında ayırım yapıyor.                                                          (  )

18- Kardeşimle geçinemiyorum.                                                                                   (  )

19- Kardeşlerim beni sevmiyor.                                                                                    (  )

20- Kardeşlerim ders çalışmama engel oluyor.                                                         (  )

21-Tek çocuk olduğuma üzülüyorum                                                                         (  )

22- Annem beni dövüyor.                                                                                               (  )

23- Babam beni dövüyor.                                                                                               (  )

24- Annemle babam sık sık kavga ediyorlar.                                                            (  )

25- Babamın içki içmesine üzülüyorum

26- Annemle babamın ayrı olmasına üzülüyorum.                                                 (  )

27- Ailemden uzak olduğum için onları çok özlüyorum                                         (  )

28- Annem yok                                                                                                                 (  )

29- Babam yok                                                                                                                 (  )

30- Annem üvey                                                                                                               (  )

31- Babam üvey                                                                                                               (  )

32- Kardeşlerim üvey                                                                                                      (  )

33- Arkadaşlarımın evinde kalıyorum.Evdekilerle geçinemiyorum                   (  )

34- Babamın mesleğinden utanıyorum                                                                      (  )

35- Evimizin eşyaları iyi olmadığından  arkadaşlarımı eve getiremiyorum     (  )

36- Evimiz çok dar, ders çalışmak için ayrı oda yok                                                (  )

37- Evimizin elektrik ve suyu yok                                                                               (  )

38- Ailem yoksul                                                                                                              (  )

39- Maddi sıkıntı yüzünden dışarıda çalışıyorum                                                    (  )

40- Ailemiz çok kalabalık                                                                                                          (  )

 

400   Arkadaşlık İlişkileri ve Toplumla İlgili Olanlar  :

1- Herkesle rahat ilişki kuramıyorum.                                                                     (  )

2- Ailem başkalarıyla ilişki kurmama izin vermiyor.                                           (  )

3- Okul arkadaşlarımla iyi geçinemiyorum                                                             (  )

4- Mahalle arkadaşlarımla iyi geçinemiyorum.                                                      (  )

5- Arkadaşım olmadığına üzülüyorum.                                                                    (  )

6- Bazı arkadaşlarımın benimle alay etmelerine üzülüyorum.                          (  )

7- Bazı arkadaşlarım kendilerini çok büyük görüyorlar.                                     (  )

8- Bazı arkadaşlarımın kötü hareketlerine üzülüyorum.                                    (  )

9- Bazı arkadaşlar ahlakımı bozuyor.                                                                      (  )

10- İyi ahlaklı bir arkadaş bulamıyorum.                                                                  (  )

11- Kimseyle samimi olmak istemiyorum.                                                                 (  )

12- Öğretmenlerimle rahat konuşamıyorum.                                                           (  )

 

500   Karşı Cinsle İlgili Olanlar                            :

1- Karşı cinsten arkadaşım olmasını istiyorum.                                                     (  )

2- Flört anlamında ilişki kurmak istiyorum.                                                          (  )

3- Karşı cins arkadaşla sinemaya gitmek istiyorum.                                            (  )

4- Karşı cinsle çok ilgilendiğimden ders çalışamıyorum.                                      (  )

5- Karşı cinsle ilişkimi kimseye söyleyemem.                                                         (  )

6- Arkadaşlarımın karşı cinsle ilişki kurmalarını kıskanıyorum.                     (  )

7- Karşı cinsle konuşurken sıkılıyorum.                                                                  (  )

8- Kız-erkek arkadaşlığını ailem hoş karşılamıyor.                                              (  )

9- Kız-erkek arkadaşlığını öğretmenlerimiz hoş karşılamıyor.                          (  )

10- Kız-erkek arkadaşlığını çevremiz hoş karşılamıyor.                                        (  )

11- Arkadaşlarımın karşı cinsle ilişki kurmalarını hoş karşılamam.                 (  )

12- Kız-erkek karışık okumak istemiyorum.                                                            (  )

13- Karşı cinse güvensizlik duyuyorum.                                                                    (  )

 

600   Para – Meslek ve Gelecekle İlgili Olanlar            :

1- Ailem üst öğrenime devam etmemi istemiyor.                                                   (  )

2- Ailem arzu ettiğim mesleğe girmemi istemiyor.                                                (  )

3- Ailem yoksul olduğu için ancak parasız yatılı okulda okuyabileceğim.       (  )

4- Ortaokulu bitirince çalışmak zorundayım.                                                         (  )

5- Gelecek için henüz karar vermiş değilim.                                                           (  )

6- Gelecekte geziler yapmak istiyorum.                                                                   (  )

7- Okulu bitirince ailem beni evlendirmek istiyor.                                                (  )

8- Memur olmak istiyorum.                                                                                         (  )

9- Serbest meslek sahibi olmak istiyorum.                                                              (  )

10- Meşhur olmak istiyorum.                                                                                        (  )

11- Zengin olmak istiyorum.                                                                                         (  )

12- Siyasetle uğraşmak istiyorum.                                                                              (  )

 

700   Kişilikle İlgili Olanlar                                                       :

1- Çok sinirliyim.                                                                                                           (  )

2- Kuruntulu ve kaprisliyim.                                                                                      (  )

3- Kendimi yalnız hissediyorum.                                                                                (  )

4- İçine kapanık birisiyim.                                                                                          (  )

5- Sıkılgan ve utangacım.                                                                                            (  )

6- Alınganım.                                                                                                                  (  )

7- Çok çabuk etki altında kalıyorum.                                                                       (  )

8- Konuşurken çok heyecanlanıyorum.                                                                    (  )

9- Konuşurken yanlış bir şey söylemekten korkuyorum.                                     (  )

10- Sıkıntı ve bunalım içindeyim.                                                                                (  )

11- kimseye açılmak istemiyorum.                                                                              (  )

12- Çok hayal kuruyorum.                                                                                            (  )

13- Yalnız kalmayı istiyorum.                                                                                      (  )

14- İnsanları sevmiyorum.                                                                                            (  )

15- Nefret ettiğim birini öldürmek istiyorum.                                                          (  )

16- Uykuda geziyorum.                                                                                                  (  )

17- Uyuyamıyorum.                                                                                                        (  )

18- Kız olduğuma üzülüyorum.                                                                                    (  )

19- Erkek olduğuma üzülüyorum.                                                                              (  )

20- Çirkin olduğuma üzülüyorum.                                                                              (  )

21- İftihara geçmediğime üzülüyorum                                                                       (  )

22- Herkesin beni sevmesini istiyorum.                                                                     (  )

23- Kimse beni sevmiyor, onun için ölmek istiyorum.                                             (  )

24- Rüyalarımdan korkuyorum.                                                                                              (  )

25- Ölümden çok korkuyorum.                                                                                     (  )

26- Kimsesiz kalmaktan korkuyorum.                                                                       (  )

27- Kanser olmaktan korkuyorum.                                                                            (  )

28- Kötü bir insan olmaktan korkuyorum.                                                                (  )

29- Sınıfta kalmaktan korkuyorum.                                                                           (  )

30- Çok şık giyinmek istiyorum

31- Yoksulluk beni üzüyor.                                                                                           (  )

32- Zengin arkadaşlar yoksulları küçümsüyor.                                                       (  )

33- İçki kullanıyorum                                                                                                     (  )

34- Sigara içiyorum.                                                                                                        (  )

35- Kekeliyorum                                                                                                              (  )

36-Tikim var                                                                                                                     (  )

37- Vücudumdaki bir organımın eksikliğinden kompleks duyuyorum.             (  )

38- Sakat oluşuma üzülüyorum.

  7- ANI DEFTERİ                                    :

Kimi kişiler en gizli dilek, istek, sevinç ve üzüntülerini günü gününe anı defteri diye adlandırılan deftere yazmaktadırlar. Bu defter, bu tür kişiler için güvenilir, rahatlıkla içlerini dökebilecekleri bir sırdaş olmaktadır.

Anı defterleri, öğrencilerin iç dünyalarını öğrenmede oldukça yararlı olabilmektedir. Ancak; kişinin öznel ve karmaşık bir nitelik taşıyan iç dünyalarının çelişkilerini yansıtma ihtimali bulunan anı defterinden, herkes yararlanmaya kalkışmamalıdır. Bu defter, tam bir güven sağlandıktan sonra ve danışmanın izni ile rehberlik uzmanınca kullanılabilir.

         8- ANKET                                                 :

Çoğu zaman idareci ya da öğretmenler, çocukla ilgili kişilerden onun hakkında bilgileri kısa zamanda toplamak isterler. Bu konularda her veli ile tek tek görüşmek çok zaman alır. Bunun yerine sorular bir liste haline getirilerek kişilere dağıtılabilir. Bunun adına da anket diyoruz. Anketler değişik amaçlarla hazırlanabilmektedir.

Çocuk hakkında anne-babasından anket yoluyla bilgi toplanırken, ankette şu tür sorular yer alabilir.

* Çocuğun kimliğini ve aileyi tanımaya yarayacak sorular olabilir. Örnek; Anne-babanın adı, doğum tarihleri, tahsil durumu vb.

* Anne-babanın gözünden çocuğun sahip olduğu özellikleri anlamaya yarayan sorular. Örnek; Çocuğun sağlık durumu, çalışma alışkanlıkları, kişiliği vb.

* Okulda yapılmakta olan veya yapılacak olan değişik çalışmalar hakkında velinin fikrini almaya yarayan sorular olabilir. Örnek; Okulda düzenlenmesini istedikleri etkinlikler veya yarışmalar, okulla ilgili gördükleri sorunların neler olduğu vb.

Ankette yer alacak sorular iki türde hazırlanabilir.

a) Açık Uçlu Sorular : Bu tip ankette soruyu yazıp altında yeterince boş yer bırakılarak kişiden görüşlerini buraya yazmaları istenebilir. Fakat bu tür soruları değerlendirmek güçtür.

Örnek :

 Soru : Okulumuzun temizlik konusunda aksayan yönleri sizce nelerdir.

Cevap : ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Kapalı Uçlu Sorular : Bunlar çoktan seçmeli test soruları gibidir. Anketi cevaplandırandan verilen şıklardan bir veya birkaç tanesini işaretlemesi istenir. Bu tip anketler, cevaplandıran ve değerlendiren kişi için oldukça kolaylık sağlar.

Kapalı uçlu soruların sakıncalı tarafı, cevaplandıran kişiyi sınırlandırmasıdır. Bu yüzden ankette, kapalı uçlu sorularla açık uçlu soruların birlikte kullanılması daha yararlı olacaktır.

 Örnek : Çocuğunuz verilen ev ödevini kendi başına zamanında yapar mı?

a) her zaman                   b) çoğu zaman                     c) ara sıra                 d) asla

 

OKULDAN KAÇMA İLE İLGİLİ ANKET

Değerli Öğrencimiz,

Bu anketin okul çalışmalarınızla hiçbir ilgisi yoktur. :Bu bir sınav değildir. Amacımız sizin sorunlarınızı ve bunların nedenlerini anlamak ve bu sorunlara çözüm yolları bulmaktır. Orunlarınızı anlayabilmemiz için, anketi dikkatle ve içtenlikle cevaplayınız.

Bu ankette 21 cümle yer almıştır. Bu cümlelerden hangileri sizin durumunuzu anlatıyorsa o cümlenin sonundaki ( ) işareti içine X işareti koyunuz. Sizinle ilgisiz bir yargıyı dile getiren cümleleri boş bırakınız.

Teşekkür ederiz.

  SORULAR :

1- Okuldan sık sık kaçarım.                                                                                                    (  )

2- Derslerime hazırlanamadığım günler çoğunlukla okuldan kaçarım.                      (  )

3- Okuldan kaçınca zamanımı ders çalışabileceğim bir yerde geçiririm.                     (  )

4- Okuldan kaçınca zamanımı bir eğlence yerinde geçiririm.                                         (  )

5- Okula geç kalınca geri dönerim.                                                                                        (  )

6- Sevmediğim öğretmenlerin dersi olduğu günler okula gelmek istemiyorum.        (  )

7- Devamsızlığımın nedeni çoğunlukla sağlığımın bozuk olmasındandır.                  (  )

8- Zor derslerin aynı günlerde toplanması okuldan kaçmama neden oluyor.             (  )

9- Aldığım notu yeterli bulduğum zaman ikinci bir sınava katılmamak için

okuldan kaçarım.                                                                                                                 (  )

10- Sevmediğim derslerin olduğu günler çoğunlukla okuldan kaçarım.                                   (  )

11- Okulu sevmediğim için okuldan kaçarım.                                                                      (  )

12- Zevk için okuldan kaçarım.                                                                                                (  )

13- Dinlenmek için okuldan kaçarım.                                                                                    (  )

14- Bir sonraki gün olacak sınava hazırlanmak için okuldan kaçarım.                        (  )

15- Yakın arkadaşlarımla buluşup gezmek için okuldan kaçarım.                                 (  )

16- Güzel bir filmi kaçırmamak için okuldan kaçarım.                                                      (  )

17- Kıyafetim yüzünden okula gitmediğim oluyor.                                                             (  )

18- Ailem, okula devamım konusunda ilgisiz kalıyor.                                                        (  )

19- Arkadaşlarımla anlaşarak birlikte okuldan kaçtığım oluyor.                                               (  )

20- Devamsızlıktan doğrudan sınıfta kaldığım oldu.                                                          (  )

21- Okuldan kaçma yüzünden disiplin cezası aldım.                                                          (  )

 

Bunların dışında sizi okuldan kaçmaya zorlayan nedenler varsa aşağıya maddeler hainde yazınız.

 

1-……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-……………………………………………………………………………………………………………………………….

3-……………………………………………………………………………………………………………………………….

    C- GÖZLEM VE GÖZLEME DAYANAN TEKNİKLER   :

        1- GÖZLEM                                              :

Öğrencinin veya bir grubun davranışının oyun alanı, işyeri, sınıf, arkadaş ve aile çevresi gibi yaşadığı değişik ortamlarda bir süre izlenerek görülenlerin yazılması ve bunlardan yararlanarak bir yargıya varılmasıdır.

Öğrencinin olumlu veya olumsuz tipik yönleri tespit edilir.

    Gözlem İki Türde Ele Alınabilir          :

a) Rastlantısal Gözlem :

Önceden planlanmadığı halde öğretmen tarafından öğrencinin gösterdiği tipik anlamlı davranışın gözlenerek kaydedilmesidir. Burada önceden saptanmış bir amaç ve belirlenmiş bir plan yoktur.

b) Düzenli Gözlem :

Ne tür davranışların, ne zaman, kim tarafından, nerede, nasıl gözleneceğinin önceden planlanması sonucu gerçekleştirilen gözlemdir.

Her iki yolla yapılan gözlemde; öğrenci, doğal tepkilerinin yer aldığı ortamlarda gözlenmelidir.

      Gözlemde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar        :

*Yapılan gözlem öğrenciye fark ettirilmemelidir.

*Sistemli, düzenli bir gözlem yapılacaksa incelenecek davranışın tüm özelliklerinin bir listesi gözlem sırasında gözlemi yapan kişinin elinde olmalıdır.

*Gözlemci taraf tutmamaya, duygularını, kişisel eğilim ya da düşüncelerini gözleme katmamaya özen göstermelidir.

*Gözlemden elde edilen sonuçlar, zaman geçirilmeden ve yorumlanmadan not edilmelidir.

*Gözlemci, her şeyi gözlemek yerine, sadece anlamlı ve belirleyici davranışları gözlemelidir.

 Gözlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi                   :

Gözlem sonuçlarının değerlendirilmesi iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan biri, gözlemi yapan kişinin gözlem sonuçlarını betimlemesi, yani yorumlamasıdır.

İkincisi ise; “evet”, “hayır”, “bazen”, “var”, “yok” biçimlerinde kısa yoldan cevaplandırılabilecek sorularla oluşturulan gözlem sonuçlarının derecelendirme ölçeği üzerinde gösterilmesidir.

GÖZLEM LİSTESİ

 

Okul   :                                                                                 Tarih                         :

Sınıf   :                                                                                 Testi Uygulayan    :

 

Evet   Bazen                Hayır

1- Arkadaşlarıyla oynadığı görülüyor mu?                                      (   )      (   )        (   )

2- Genel olarak arkadaş gruplarıyla mı oynar?                              (   )      (   )        (   )

3- Arkadaşları kendisiyle oynamayı sever mi?                               (   )      (   )        (   )

4- Bir grubun başı olduğu görülür mü?                                            (   )      (   )        (   )

5- Tenefüslerde ve diğer dinlenme zamanlarında sınıfta veya

bir köşeye kapanarak kendi kendine kaldığı oluyor mu?       (   )      (   )        (   )

6- Arkadaşlarıyla konuşurken bağırır veya çok çekimser

davranır mı?                                                                                       (   )      (   )        (   )

7- Arkadaşları ile şakalaşır mı?                                                          (   )      (   )        (   )

8- Arkadaşları şakalarına cevap verirler ve şakalarını kabul

ederler mi?                                                                                          (   )      (   )        (   )

9- Şakaların sonu kavgaya veya tatsız bir duruma kadar

gider mi?                                                                                              (   )      (   )        (   )

10- Başkalarının yaptıklarını sık sık taklit eder mi?                      (   )      (   )        (   )

11- Arkadaşlarının hareketlerini taklit ederek onlarla

alay eder mi?                                                                                      (   )      (   )        (   )

12- Sınıf içinde her hangi bir akran grubunun veya çetenin

üyesi mi?                                                                                             (   )      (   )        (   )

13-Elebaşılık yaptığı görülür mü?                                                        (   )      (   )        (   )

14- Başkalarını körü körüne takip ettiği görülür mü?                     (   )      (   )        (   )

15- Başkalarına yardım etmeyi sever mi?                                          (   )      (   )        (   )

16- Gerektiğinde başkalarından yardım almayı kabul eder mi?    (   )      (   )        (   )

17- Kendinin olan bir araç veya gereci başkalarıyla paylaşmayı

sever mi?                                                                                             (   )      (   )        (   )

18- Kendinde olmayan bir şeyi arkadaşları kendine karşı

vermeye gönüllü davranırlar mı?                                                  (   )      (   )        (   )

19- Arkadaşları kendisiyle alay ettiğinde şikayetçi olur mu?          (   )      (   )        (   )

20- Bir oyunda sıranın kendisine gelmesini sabırla bekler mi?    (   )      (   )        (   )

21- Sınıfta bir şey dağıtılırken önce almak için hemen yerinden

fırlar mı?                                                                                              (   )      (   )        (   )

22- Arkadaşlarının hatalarını hemen şikayet eder mi? Veya

onların hemen yüzüne vurur mu?                                                (   )      (   )        (   )

23- Başkalarının samimi tenkitlerinden  rahatsız olur veya

kabullenmekte zorluk çeker mi?                                                   (   )      (   )        (   )

24- Başkalarının yaptıklarını küçük görür mü?                              (   )      (   )        (   )

25- Başkalarının oyuncaklarını ellerinden çekip alır mı?              (   )      (   )        (   )

26- Başkalarının yaptıklarını kınar veya bozar mı?                        (   )      (   )        (   )

27- Oyunda veya grup çalışmalarında mızıkçılık yapar mı?         (   )      (   )        (   )

28- Bir grup içinde çalışması istendiğinde bu grupta

çalışamayacağını söylediği oluyor mu?                                        (   )      (   )        (   )

29- Töre dışı hareketleri oluyor mu?                                                    (   )      (   )        (   )

30- Sınıfın düzenine ve disiplinine uymadı zamanlar oluyor mu? (   )     (   )        (   )

              2- OLAY YAZIMI                        :

Belli bir ortamda gözlenen öğrencinin anlamlı davranışlarının özlü ve nesnel bir biçimde betimlenmesine olay yazımı denir.

Yazılan olayın yorumlanması ve olaya ilişkin olarak önerilerde bulunulması gerektiğinde ön yargılardan uzak kalarak salt olaydan yola çıkılmalıdır.

Öğretmenler, sadece istenmeyen davranışların yazımı gibi bir eğilime kendilerini kaptırmamalıdırlar.

Olay yazımının yararlı olması için unutulmaması gereken bir nokta da gözlenen olayın zaman geçirilmeden yazılmasıdır.

OLAY YAZIMI FORMU

 

 

ADI          :……………………………                                     TARİH   :………………………………..

SOYADI   :………………………………..                                YER       :…………………………………

 

DAVRANIŞ :………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

DÜZENLEYEN :……………………………………….

 

 

YORUM  :…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

OLAY YAZIMI ÖZETLEME FORMU

 

ADI SOYADI      :……………………………..                             SINIFI   :…………………………..

NO         :…………………………..

TARİH YER GÖZLEMCİ DAVRANIŞ YORUM

 

3- DERECELEME ÖLÇEKLERİ       :

Tabii şartlar altında yapılan gözlem sonuçlarının düzenli olarak saptanması amacıyla kullanılmaktadır.

Dereceleme ölçekleri, genellikle bir kişinin kişilik özeliklerini ya da belirli bir alandaki durumunun bir ölçüye göre değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Dereceleme ölçeği geliştirmede kişinin hangi özellikleri derecelendirilmek isteniyorsa o özellikle ilgili yeterince soru cümlesi kullanılmaktadır.

Derecelemede Dikkat edilecek Noktalar :

* Dereceleme yoluyla az sayıda özellik değerlendirilmeye çalışılmalıdır. Bir listede fazla sayıda özellik değerlendirilince hata yapma ihtimali artmaktadır.

* Gözlenmiş olması beklenen davranışlar derecelendirme ölçeğinde açık seçik anlatılmalıdır.

* Derecelemeyi yapanlar, bilmedikleri dereceleri kesinlikle işaretlememelidir.

* Küme üyelerinin tümü bir özellik ya da nitelik bakımından değerlendirildikten sonra, ikinci bir özellik ya da niteliğin derecelendirilmesine geçilmelidir.

* Aynı özelliği birden çok kişi dereceleyince sonuç daha sağlıklı olmaktadır.

* Derecelemeyi ön yargılarının etkisinde kalmayan kişiler yapmalıdır.

Derecelendirme ölçekleri öğrenciye sınıf öğretmeni, okul rehber öğretmeni ya da bir başka yetkili tarafından veya öğrenci tarafından kendine uygulanabilmektedir.

Dereceleme yapıldıktan sonra sonuçlar “Dereceleme Ölçeği Sonuç Yazım Çizelgesi” üzerinde gösterilir.

Çizelge üzerinde derecelemeler : Yetkin, Çok iyi, İyi, Orta ve zayıf şeklinde derecelendirilir. Bu derecelendirme yapılırken bir puan aralığı belirlenir. Bu puan aralığı dereceleme ölçeğinde yer alan soru sayısı kadardır.

MATEMATİK YETENEĞİNİ DERECELEME ÖLÇEĞİ

A- Sayı Kavramı (Sayı sisteminin yapısı ve dört işlemin temel işlevleriyle bunlar arasındaki ilişkiyi adlandırma).

1- Çok zayıf             ( )

2- Zayıf                     ( )

3- Orta                      ( )

4- İyi                          ( )

5- Çok iyi                  ( )

 

B- Problem Çözme Yeteneği.

1- Çok zayıf             ( )

2- Zayıf                     ( )

3- Orta                      ( )

4- İyi                          ( )

5- Çok iyi                  ( )

 

C- Sonucu Doğruya Yakın Bir Şekilde Kestirebilme.

1- Çok zayıf             ( )

2- Zayıf                     ( )

3- Orta                      ( )

4- İyi                          ( )

5- Çok iyi                  ( )

 

D- Zihinden Hesaplama.

1- Çok zayıf             ( )

2- Zayıf                     ( )

3- Orta                      ( )

4- İyi                          ( )

5- Çok iyi                  ( )

 

E- Çevresindeki varlıkların, eşyanın şekilleriyle görevleri arasındaki ilişkiyi sezme.

1- Çok zayıf             ( )

2- Zayıf                     ( )

3- Orta                      ( )

4- İyi                          ( )

5- Çok iyi                  ( )

 

F- Geometrik şekil ve cisimlerin alan ve hacimlerini hesaplayabilme.

1- Çok zayıf             ( )

2- Zayıf                     ( )

3- Orta                      ( )

4- İyi                          ( )

5- Çok iyi                  ( )

 

DERECELEME ÖLÇEĞİ SONUÇ YAZIM ÇİZELGESİ ÖRNEĞİ

 

ÖĞRENCİNİN

 

ADI VE SOYADI

D A V R A N I Ş L A R TOPLAM SONUÇ
1 2 3 4 5 6 7
…………………….. 2 3 3 1 2 1 1 (8 –14)             13 Orta
…………………….. 1 1 2 5 3 3 5 (15 – 21)

20

İyi
…………………….. 3 3 4 5 5 3 2 (22 – 28) 25 Çok iyi
…………………….. 1 1 1 1 1 1 1 (1 – 7)

7

Zayıf
…………………….. 5 5 5 4 4 5 4 (29 – 35)

32

Yetkin
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .
…………………….. . . . . . . . .

 

  4- KİMDİR BU? TEKNİĞİ                   :

Bu teknikte öğrencilerden, kendilerinin ve arkadaşlarının toplumsal gelişimlerine ilişkin bilgi alınmaktadır.

Öğrencilerin, birbirlerini ve kendilerini nasıl gördüklerini, gerçekçi bir şekilde değerlendirip değerlendirmediklerini ortaya çıkarmaktadır.

Başka bir deyişle, kişinin kendisini nasıl gördüğü, başkalarını nasıl gördüğü ve başkalarının onu nasıl gördüğünü ortaya çıkarmaktadır.

“Kimdir Bu?” tekniğinde öğrencilere herkesin gözlemine açık, olumlu ya da olumsuz davranış özelliklerini içeren cümleler listesi verilmektedir. Öğrencilerden, durumları tanımlanan bu özelliklere uygun arkadaşlarının adlarını yazmaları istenir.

Kişinin kendisine yakıştırdığı özellikler ile başkalarının ona yakıştırdığı özelliklerin birbirini tuttuğu oranda kendini gerçekçi bir biçimde değerlendirdiği kanısına varılabilmektedir.

Kimdir Bu? Tekniğinin uygulanması ile her öğrencinin temel kişilik özellikleri, kendi arkadaşlarının gözlemlerinden yararlanılarak anlaşılmış olmaktadır. Ancak; bir kişinin belirtilen özelliğine “temel kişilik özelliği” diyebilmek için o özelliği grup çoğunluğunun o kişiye yakıştırmış olması gerekir.

“Kimdir Bu?” tekniğini değerlendirilirken, değerlendirme formatına sınıfın isim listesi yazılır. Öğrenciler anket formlarında hangi özellik için sınıftan hangi öğrenciyi işaretlemişse o öğrencinin belirtilen tasvirle ilgili hanesine bir ( / ) işareti konulur. Kendim diye işaretlediği özellikler için de ( + ) işareti konulur.

KİMDİR BU ?

Adı Soyadı    :……………………………………                Sınıfı ve No’su         :…………………………

AÇIKLAMA                      :

 

Aşağıda sınıf arkadaşlarınızı tanımlayan sorular bulunmaktadır. Bu soruları dikkatle okuyunuz ve her soru sınıf arkadaşlarınızdan kimi ya da kimleri anımsatıyorsa, o sorunun karşısına o arkadaşınızın ya da arkadaşlarınızın adını ve soyadını yazınız. Eğer soru sizi tanımlıyorsa o sorunun karşısına “kendim”  diye yazınız. Soru sınıf arkadaşlarınızdan kimseyi tanımlamıyorsa, o soruyu boş bırakınız.

Soruların yanıtlarını lütfen kimseye göstermeyiniz. Yanıtları yazmak için size yeterince zaman verilecektir. Teşekkür ederiz.

SORULAR                                    :

1- En çok sevilen kimdir            ?…………………………………………………………………………………………..

2- Hiç sevilmeyen kimdir?………………………………………………………………………………………….

3- Yardımsever?………………………………………………………………………………………………………..

4- Bencil kimdir?……………………………………………………………………………………………………….

5- Sürekli arkadaşlarıyla birlikte olmaktan hoşlanan kimdir?……………………………………..

6- Yanız ve utangaç kimdir?……………………………………………………………………………………….

7- Nazik, kibar davranan kimdir?………………………………………………………………………………

8- Her zaman kaba davranan kimdir?…………………………………………………………………………

9- Adil davranan kimdir?…………………………………………………………………………………………..

10- Her zaman temiz ve düzenli olan kimdir?……………………………………………………………….

11- Temiz ve düzenli olmayan kimdir?………………………………………………………………………….

12- Sevgiyi daima sevgiyle karşılık veren kimdir?…………………………………………………………

13- Karşılıklı sevgiye değer vermeyen kimdir?………………………………………………………………

14- Başkaları ile iyi geçinen kimdir?…………………………………………………………………………….

15- Başkaları ile sık sık kavga eden kimdir?…………………………………………………………………

16- Şakacı ve neşeli olan kimdir?…………………………………………………………………………………

17- Şakadan anlamayan, alıngan kimdir?…………………………………………………………………….

18- Hoşgörülü kimdir?…………………………………………………………………………………………………

19- Herkesle alay etmeyi seven kimdir?………………………………………………………………………..

20- Sözünden, söyleyişinden hoşlanılan kimdir?……………………………………………………………

21- Sürekli gevezelik eden kimdir?……………………………………………………………………………….

22- Her zaman görgülü davranan kimdir?…………………………………………………………………….

23- Görgüsüzlük yapan kimdir?……………………………………………………………………………………

24- Özürlü arkadaşına karşı anlayışlı davranan kimdir?……………………………………………….

25- Özürlü arkadaşına karşı anlayışlı olmayan kimdir?…………………………………………………

26- Okumaktan hoşlanan kimdir?………………………………………………………………………………..

27- Güncel basit konularla ilgilenen kimdir?…………………………………………………………………

28- Başkalarına kolay boyun eğen, çabuk teslim olan kimdir?……………………………………….

29- Lider, önder olan kimdir?……………………………………………………………………………………….

30- En zekice buluşları yapan kimdir?………………………………………………………………………….

31- En güç anlayan ve kavrayan kimdir?………………………………………………………………………

32- Olaylar karşısında soğukkanlı davranan kimdir?…………………………………………………….

33- Olaylar karşısında çabuk heyecanlanan, telaşlanan kimdir?……………………………………

34- Sorumluluk duygusu güçlü olan kimdir?…………………………………………………………………

35- Üzerine aldığı işi hemen her zaman savsaklayan kimdir?………………………………………..

36-Arkadaşınız sizi hangisine yazar?………………………………………………………………………….

KİMDİR BU? TEKNİĞİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

 

OKUL, SINIF         :…………………………….                                    ÖĞRETMEN:…………………………

 

S.NO ANILAN VE ANILMAYAN ÖĞRENCİLER Ö Z E L L İ K L E R ANILMA SAYISI KENDİM  İLE UYMA SAYISI
ADI SOYADI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
T OP L A M

     5- SOSYOMETRİ                        :

Sosyometri; grup içindeki bireylerin birbirine karşı olan sosyal mesafelerini belirlemeye ve grubun üyeleri arasındaki etkileşim örüntüsünü saptamaya yarayan bir tekniktir.

Bir öğretmenin öğrenciyi sosyal ilişkiler içinde tanımasını gerektiren durumlar vardır. Örneğin; sınıfta öğrencilerin oturma yerlerini belirlemek isteyen bir öğretmen, onların birbirlerine yakınlık derecelerini bilmek isteyebilir. Ya da bir grup çalışması yaptıracaksa, birbirine akademik yardım sağlayabilecek öğrencileri tanıma ihtiyacı duyabilir. Öğrencinin sınıftaki yeri, arkadaşları tarafından algılanış biçimi ve benimsenme derecesi onun okula uyumunun bir göstergesi olarak öğretmeni yakından ilgilendiren hususlardır.

Bazı öğrenciler, bulundukları grup içerisinde huzursuz ya da yalnız olabilirler. Böyle bir durum, öğrencinin okuldan soğumasına neden olabilir.

Bu tekniği uygulamadan önce, hangi amaçla ya da hangi türde bilgi edinilmek istendiğine karar verilmeli ve sosyometrik testte yer alacak sorular buna göre hazırlanmalıdır. Bir proje grubu oluşturulmadan önce hangi öğrencilerin birbirlerine akademik yardım sağlayabileceğini öğrenmek isteyen bir öğretmenin, sosyometrik ankette “en sevdiğiniz arkadaşınız kimdir?” diye soru sorması anlamsızdır. Bunun yerine “Projede kimlerle çalışmak istersiniz” diye soru sorması uygundur.

Sosyometri Sonucunda Şu Cevaplara Ulaşılabilir           :

1- Sınıfta bir bütünlük var mı?

2- Sınıfta kaç grup var?

3- Çok ve az istenenler kimlerdir?

4- Hiç istenmeyeler var mı? Varsa kimlerdir?

5- Hiç kimseyi istemeyen ve kendi alemlerinde yaşayanlar kimlerdir?

6- Kız ve erkek arkadaşlıklar ne durumda ve ne düzeydedir?

Sosyometri Sonucunda Grup Dışına İtilen Bireylere Şu Etkinlikler Yaptırılabilir

1- Sınıf İçi Etkinliklerde            : Ödev hazırlama, rapor yazma, inceleme yapma, konu sunma gibi çalışmalarda öğrenciler bir araya getirilebilir.

  2- Sınıf Dışı Etkinliklerde         : Kol çalışmalarına katılma, okul derneklerinde görev alma, okul kooperatiflerinde çalışma, okul idaresine yardımcı olmak vb.

     3- Okul Dışı Etkinliklerde         : Spor, müzik çalışmalarında, gezi, eğlence, tiyatro vb. boş zaman değerlendirmelerinde bir arada bulundurulabilir.

Sosyometri değerlendirilirken en çok istenilene 3 puan, ikinci sırada istenilene 2 puan, üçüncü sırada istenilene 1 puan verilerek değerlendirme yapılır.

( ÖRNEK ŞABLON )

SOSYOMETRİK TEST ÖRNEĞİ

 

ÖĞRENCİNİN

 

ADI – SOYADI       :                                                                     TARİH     : ……/……/………

SINIFI                      :

NO’SU                       :

 

( ÖRNEK TALİMAT )       : Sınıfınızda oturma düzeni yapacağız. Yanınızda oturmasını istediğiniz üç arkadaşınızın adı ve soyadını en çoktan en aza doğru sıralayınız.

 

1-…………………………………………………….

2-…………………………………………………….

3-…………………………………………………

 

SOSYOMETRİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

OKUL     :                                             ÖĞRETMEN    :                                          TARİH  :

 

 

 

SINIF   :

 

 

 

ADI SOYADI

ADI SOYADI S   E   Ç   İ   L   E   N   L   E   R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S

E

Ç

E

N

L

E

R

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Derecede Seçen

 

2. Derecede Seçen

 

3. Derecede Seçen

 

Hiç Seçmeyen

 

Toplam Puan

 

 

SOSYOMETRİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

OKUL     :                                             ÖĞRETMEN    :                                          TARİH  :

 

 

 

SINIF   :

 

 

 

ADI SOYADI

ADI SOYADI S   E   Ç   İ   L   E   N   L   E   R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S

E

Ç

E

N

L

E

R

1 2 1 3
2 1 2 3
3 1 3 2
4 3 2 3
5 1 3 2
6 2 1 3
7 2 1 3
8 2 3 1
9 1 3 2
10 1 2 3
11 1 3 2
12 1 3 2
13 3 2 1
1. Derecede Seçen

 

3 1 2 2 1 1 1 1
2. Derecede Seçen

 

1 2 2 3 1 1 1 2
3. Derecede Seçen

 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1
Hiç Seçmeyen

 

8 11 10 8 10 8 10 10 10 9 10 13 13
Toplam Puan

 

12 4 5 11 7 10 6 6 3 7 5

 

ÖĞRENCİNİN

NO’SU                                              TERCİH PUANI

 

1                                                                    12

4                                                                    11

6                                                                    10

5                                                                    7

10                                                                  7

7                                                                    6

8                                                                    6

3                                                                    5

11                                                                  5

2                                                                    4

9                                                                    3

12                                                                  –

13                                                                  –

 

      6- ROL DAĞITIM TEKNİĞİ               :

Kimdir Bu? Tekniği gibi öğrencilerin belirgin özelliklerini dolaylı yolla ortaya çıkarmaya yarayan bir tekniktir. Bu teknik aracılığıyla öğrenciler tanınmak istendiğinde, belli tiplerin tanınmasına yardımcı olacak bir oyun seçilmektedir.

Sınıf ya da gruba bu oyunun sahneye konulmasının düşünüldüğü söylenmekte ve oyunda yer verilmiş oyuncuların kişilik özelikleri anlatılmakta ya da oyun öğrencilere okunmaktadır. Öğrencilerden bu rollere uygun kişilerin seçilmesi istenmektedir.

Eğer imkan var ise bu rollerle ilgili yazı çoğaltılarak, yoksa bu rollerin adları öğrencilere yazdırılarak onlara her rolü tanımlayan cümlenin ya da rolü temsil eden adın önündeki boş yere bu rolleri en iyi yapabilecek öğrencilerin ad ve soyadlarının yazılması söylenmektedir. Yazdıklarını kimseye söylememeleri ve göstermemeleri konusunda öğrenciler uyarılmalıdır.

Her öğrenciye ilişkin olarak elde edilen bu bilgiler, öğrencilerin olumlu ya da olumsuz kişilik özelliklerinin tanınmasına yardımcı olmaktadır.

ROL LİSTESİ

1- Kral………………………………………………………………………………………………………………………

2- Kraliçe………………………………………………………………………………………………………………….

3- İyilik perisi……………………………………………………………………………………………………………

4- Arabulucu……………………………………………………………………………………………………………..

5- Neşelendirici…………………………………………………………………………………………………………

6- Yalancı…………………………………………………………………………………………………………………

7- İki yüzlü……………………………………………………………………………………………………………….

8- Kendini beğenmiş………………………………………………………………………………………………….

9- Ara bozucu……………………………………………………………………………………………………………

10- Herkesi seven ve yardım etmek isteyen…………………………………………………………………..

11- Dürüst, güvenilir olan……………………………………………………………………………………………

12- Yalnız, kimseyle ilişkisi olmayan……………………………………………………………………………

13- Zorba……………………………………………………………………………………………………………………

14- Oyun bozan, mızıkçı………………………………………………………………………………………………

15- Güzel konuşan……………………………………………………………………………………………………

   7- SOSYODRAMA  (TOPLUMSAL OYUN):

Oyun (drama) tekniklerinden yararlanarak kişilere insan ilişkileri konusunda gerekli bilinç ve beceriyi kazandırmak için uygulanan bir “deneysel eğitim” tekniğidir.

Bu uygulamada ilgi, kişilerden çok kümenin ortak sorunlarına yöneltilmektedir. Kişinin diğer kişilerle kurduğu ilişki biçimleri incelenmektedir.

Oyuncular kişileri değil, belirli tipleri canlandırmaktadır. Örneğin; iş arayan bir kişinin nereye nasıl başvuracağı grup üyelerine oynattırılarak, grubun bu ortak toplumsal sorunu incelemesi sağlanmış olmaktadır.

Bu teknik ayrıca, toplumsal çatışmaların çözümünde, kişilerin kendilerinin ve başkalarının değer yargılarını tanımalarında, ortak bir sorun üzerinde çalışma gibi toplumsal beceri ve davranışların geliştirilmesinde de etkili olmaktadır.

Ayrıca bu teknikle sınıf öğretmenleri, sınıf rehber öğretmeni, özellikle de rehberlik uzmanı, belirli bir kişiyle ilgili olmayan sorunların temsili aracılığıyla okul çalışmalarında öğrencilerin duydukları ihtiyaçları ve türlü konulardaki düşüncelerini öğrenebilmektedirler.

       8- PSİKODRAMA  (RUHSAL OYUN)           :

Problemi bulunan kişinin iç dünyasını tiyatro özelliği taşıyan oyunlar aracılığıyla açığa vurmasına olanak veren bir tekniktir.

Bu tekniğin amacı; problemli kişiyi kendi isteğiyle sahneye çıkarmak, duygularını ve iç dünyasını grup içinde özgürce ortaya koymasına yardımcı olmak ve bu yolla kişinin uyumuna yardımcı olmaktır.

Oyun oynayan öğrenciye hiçbir kısıtlama olmadan istediği kadar süre kullanarak, sahnede duygu ve düşüncelerini rahatça söyleyebileceği anlatılmaktadır.

Psikodramada sergilenen oyunlar, grup üyeleri tarafından dışarıda anlatılmamalıdır.

Psikodrama  tekniğini ancak deneyimli uzmanlar ve ruh hekimleri başarıla uygulayabilirler.

    9- OYUN TERAPİSİ                                          :

Oyun terapisi, tedirgin çocukların içe atılmış isteklerini, bilinç dışı korku ve yılgılarını öğrenmek ve davranış bozukluklarını gidermek için başvurulan bir tekniktir.

Oyun terapisinde çocuk, özgürce oynayabileceği bir odaya konmaktadır. Bu odada bir evde bulunabilecek eşyalar oyuncak olarak yer almaktadır. Çocuk verilen plana göre ya da özgürce oynarken gözlemci çocuğu izlemektedir. Çocuk bu ortamda, içinde tuttuğu ya da bilinç dışından kaynaklanan kinlerini, kızgınlıklarını, korkularını oyuncaklara geçirerek ortaya çıkarmakta ve yaşamaktadır. Gözlemci gerek duydukça çocuğa sorular sormakta, yorum yapmakta ve gerektikçe aydınlatıcı bilgiler vermektedir.

Bu teknik rehberlik uzmanları ve çocuk psikologlarının uygulayabileceği bir tekniktir.

10- GÜRÜLTÜMETRE                                     :

Gürültümetre, sınıfta gürültüyü sözsüz bir şekilde önlemek ve öğretmenin istemediği sözcükleri kullanmasını engellemek amacıyla bir “çatışma önleme tekniği” olarak ilkokul düzeyinde uygulanmaktadır. Gürültümetre uygulamasının amacına ulaşmasında öğretmenin sözel uyarı kullanmaması önemlidir.

              Gürültümetrenin İşleyişi İki Şekilde Olur   :

1- Az, Çok, Orta göstergelerinin ve hareketli bir okun yer aldığı gürültümetre öğretmenlerce hazırlanıp, sınıfta herkesin görebileceği bir yere asılır. Öğretmen gürültü çok olduğunda oku “Çok” göstergesine getirir ve öğrencilerin sessiz kalmalarını bekler.

2- Gürültümetre uygulamasının diğer bir şekli ise “kırmızı kart” tır. Bu kartın anlamı sınıfta çok gürültü var sessizlik istiyorumdur. Öğrencilerin bu kartı gördüklerinde susmaları beklenir.

Bu şekilde yapılan uygulamalar, öğrenciler tarafından bir oyun olarak algılanmaktadır. Uygulama süresince öğretmenler, sınıfta eğitim sürelerinin arttığını ve sessizliği fazla yorulmadan sağladıklarını belirtirken, bu uygulama öğrenciler için hiçbir tehdit unsuru taşımamaktadır.

KİME GÖRE BEN NEYİM

AÇIKLAMA                      :

Hakkında konuşulan kişiler, zaman zaman bir takım özellikleri ile birlikte hatırlanır, eleştirilir. Haklı ya da haksız, bu çoğumuz için geçerlidir. Bize yakıştırılan özelliklerimiz, bazen gerçek yönlerimiz olabilir. Aşağıda bu tür yakıştırmalar sıralanmıştır. Okuyunuz ve hangileri size uygunsa, kime göre siz bu özelliklere sahip bulunuyorsanız o bölümün içine ( X ) işareti koyunuz.

 

Adı Soyadı  :………………………        Sınıfı    :………….      Yaşı   :………..     Tarih  :…./…/………

 

Nesiniz-Nasılsınız?          Öğretmenlerime                 Aileme           Arkadaşlarıma       Bana

 

1- Haşarıyım                                 (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

2- Kavgacıyım                              (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

3- Plansızım                                  (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

4- Çok uysalım                             (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

5- Aptalın tekiyim                       (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

6- Çok zekiyim                             (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

7- Cesaretsizim                            (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

8- Ezberciyim                               (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

9- Somurtkanım                           (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

10- Beceriksizim                            (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

11- Çok ciddiyim                            (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

12- Pasaklıyım                               (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

13- Neşeliyim                                  (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

14- Yakışıklıyım-Güzelim            (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

15- Cana yakınım                          (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

16- Haylazım                                  (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

17- Çok güçlüyüm                         (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

18- Hayalperestim                         (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

19- Her zaman hastayım             (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

20- Sportmenim                             (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

21- Çok kıskancım                        (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

22- İlgisizim                                    (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

23- Saygısızım                                (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

24- Talihsizim                                (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

25- Çok şımarığım                         (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

26- Çok yetenekliyim                   (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

27- Zavallının biriyim                  (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

28- Uyumsuzum                            (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

29- Mutlu değilim                          (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

30- Başarılıyım                              (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

31- Kötümserim                             (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

32- Sevilen biriyim                       (  )                                   (  )                           (  )                      (  )

 

Daha başka özellikler yakıştırıyorsanız onları da yazın.

 

AİLE ENVANTERİ

Adı Soyadı    :………………………       Sınıf ve No :…………………..             Tarih  :…../…./………..

 

   AÇIKLAMA                      :

Bu test, ailenizle yaşadığınız sorunları belirlemek ve çözümünde sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle, vereceğiniz yanıtlarda göstereceğiniz içtenlik, sizlere yardımcı olmamızı kolaylaştıracaktır.

Lütfen aşağıda sıralanan sorulardan hangileri sizin durumunuza uyuyorsa onu işaretleyiniz. Teşekkür ederiz.

 

(  )   1- Evimiz okula çok uzak, okula güçlükle geliyorum.

(  )   2- Otobüsler geç geldiği için okula zamanında yetişemiyorum.

(  )   3- Evime yakın bir okulda okumak isterdim.

(  )   4- Annem çok titiz, bu yüzden evde hiç rahat edemiyorum.

(  )   5- Kardeşimin ders çalışması ve yaptıkları daima takdir ediliyor.

(  )   6- Ailem yeterince harçlık vermiyor.

(  )   7- Parasızlık nedeniyle okul ihtiyaçlarım yeterince karşılanmıyor.

(  )   8- Ev işleri yapmaktan ders çalışamıyorum.

(  )   9- Ders çalışmam için fazla baskı yapılıyor.

(  ) 10- Ders çalışmama yardımcı olacak hiç kimsem yok.

(  ) 11- Evimiz çok dar, ders çalışmam için odam yok.

(  ) 12- Misafir çok geliyor ders çalışamıyorum.

(  ) 13- Ailemin dar gelirli olması nedeniyle yeterince beslenemiyorum.

(  ) 14- Babamın evde baskısı daha fazla.

(  ) 15- Annemin evde baskısı daha fazla.

(  ) 16- Yemeğimi kendim hazırladığım için canım yemek yemek istemiyor.

(  ) 17- Annem bizimle yeteri kadar ilgilenmiyor.

(  ) 18- Babam çok içki içiyor

(  ) 19- Annem ev hanımı, annemin çalışmasını isterdim.

(  ) 20- Annem dışarıda çalışıyor.

(  ) 21- Annem-babam yurt dışındalar, onların yanında olmak isterdim.

(  ) 22- Annem-babam yurt dışındalar, orada okumak isterdim.

(  ) 23- Evde çok dayak yiyorum.

(  ) 24- Annemle babam boşanmış, bu durum beni olumsuz etkiliyor.

(  ) 25- Annemle babam çok kavga ediyor, bu durum beni çok rahatsız ediyor.

(  ) 26- Evde yemek hazır olmadığından çoğunlukla okula aç geliyorum.

 

27- Nasıl bir aileniz olmasını isterdiniz, lütfen yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

OKUL ORTAMINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

 

Adı Soyadı    :…………………..       Sınıf ve No  :……………..              Tarih   :…../……/………….

 

      AÇIKLAMA          :

Bu anket, okul ortamında bulunan müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer personeller ile iletişim kurarken (ders ve ders dışı) yaşadıklarınızı öğrenmek amacıyla hazırlanmıştır. Okul yönetiminde ve eğitiminde bu işleri yürüten kişiler olarak sizlerden bizleri değerlendirmenizi istiyoruz. Bu değerlendirme sonucu daha verimli bir ortam hazırlamak için neler yapabileceğimizi belirleyip, sizin gelişiminize olumlu katkıda bulunabilecek değişikliklere gidebiliriz. Sizlerden istenen, anketteki ifadeleri okuyup; ifade sizin için geçerliyse (doğruysa) “Evet” sütununun altındaki, ifade sizin için doğru değilse “Hayır” sütununun altındaki yeri işaretlemenizdir.

 

Teşekkür ederiz.

 

Evet    Hayır

 

1- Öğrencilere çok sert davrandığı için, müdürün odasına girmekten çekinirim.              ( )        ( )

2- Okul müdürü bizlere çok iyi davranıyor, bu da hoşuma gidiyor.                                      ( )        ( )

3- Okul müdürü yaptığımız hiçbir şeyi beğenmiyor, her şeyde hata bulup bizleri

azarlıyor.                                                                                                                                     ( )        ( )

4- Müdür bazen sevecen, anlayışlı, bazen de çok kırıcı davranıyor. Nasıl

yaklaşacağıma ilişkin karar veremiyorum.                                                                         ( )        ( )

5- Müdürümüzün beni azarlamamasına karşın, arkadaşlarıma çok sert

davrandığını görüyorum.                                                                                                       ( )        ( )

6- Okula zamanında gelemediğimde müdür yardımcısı beni azarlıyor, bana geç

kağıdı vermekte zorluk çıkarıyor.                                                                                       ( )        ( )

7- Üstüme, başıma o kadar çok karışılmasını istemiyorum.                                              ( )        ( )

8- Okulda hasta olduğumda veya bir arkadaşım hastalandığında sevk ya da

izin kağıdı almak çok zor oluyor.                                                                                      ( )        ( )

9- Müdür yardımcısıyla konuşmaya gittiğimde veya beni kendisi çağırdığında

beni hiç dinlemiyor, kendisi bildiğini okuyor.                                                               ( )        ( )

10- Okul katı kurallarla yönetiliyor, bundan rahatsız oluyorum. Öğrencilerin

istekleri hiç dikkate alınmıyor.                                                                                         ( )        ( )

11- Bir konuyu bilmediğimde bazı öğretmenler beni azarlıyor.                                        ( )        ( )

12- Bazı öğretmenler sınıfta hoş olmayan sözler söylüyorlar.                                          ( )        ( )

13- Öğretmenlerin hepsi arkadaş gibi davranıyorlar, sınıfta kendimi çok rahat ve

değer verilen bir insan olarak görüyorum.                                                                   ( )        ( )

14- Öğretmenlerin katı olmaları ve bağırıp çağırmaları gerekiyor. Ben bunu

istiyorum.                                                                                                                            ( )        ( )

15- İstenmeyen bir davranışta bulunduğumda, öğretmenlerin veya idarecilerin

dayak atmalarını istiyorum.                                                                                           ( )        ( )

16- Laboratuardan daha çok yararlanmak istiyorum.                                                     ( )        ( )

17- Müzik dersinde dersi hiç kimse dinlemiyor, ders yapılmıyor.                                ( )        ( )

18- Okul kütüphanesinden yararlanmak istiyorum.                                                      ( )        ( )

19- Okulumuzdaki rehber öğretmeni tanımıyorum.                                                      ( )        ( )

20- Rehberlik servisine girdiğimde okuldaki farklı bir odaya girdiğimi

hissediyorum.                                                                                                                 ( )        ( )

21- İhtiyacım olduğunda rehber öğretmeni bulabiliyorum.                                        ( )        ( )

22- Rehber öğretmene ihtiyacım olduğu zaman rehberlik servisine girmekten

çekiniyorum.                                                                                                                 ( )        ( )

23- Rehber öğretmen sınıfta olsun odasında olsun beni dinlemiyor bildiğini okuyor.         ( )        ( )

24- Rehber öğretmene ihtiyacım olduğunda ondan yardım alabileceğimi

düşünüyorum.                                                                                                                  ( )        ( )

25- Rehberlik servisinin daha farklı dizayn edilmesini istiyorum.                              ( )        ( )

26- Hizmetliler öğrencilerle kaba konuşuyorlar.                                                            ( )        ( )

27- Hizmetliler bazı temizlik işlerini bana yaptırıyorlar.                                             ( )        ( )

28- Okula geldiğimde okulun bölümlerini kirli görüyorum.                                       ( )        ( )

29- Kantinden rahat alış-veriş yapamıyorum, kırtasiye ve yiyecek ihtiyaçlarımı

dışarıdan karşılıyorum.                                                                                               ( )        ( )

30- Rehberlik çalışmalarıyla ilgili olarak sınıf öğretmenimiz haftada bir ders

dışında bir konuyu bize açıklıyor ve tartışıyoruz.                                                   ( )        ( )

31- Sizce problemli bir aileniz var mı?                                                                             ( )        ( )

 

32- En çok sevdiğiniz, hoşlandığınız iki dersin adını yazınız.  1-…………………………………………………

2-…………………………………………………

33- Dersinize gelen ve en çok sevdiğiniz iki öğretmeninizin adını yazınız.

1-…………………………………………………

2-…………………………………………………

 

OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ GÖRÜŞME FORMU  (ÖRNEK FORM)

 

Görüşmecinin          :                                                                               Tarih    :…../…../……….

 

Adı Soyadı               :………………………………………

Okulu                                   :………………………………………

Sınıfı ve Bölümü    :………………………………………

Ev Adresi                 :…………………………………………………………………………………………………….

Telefonu                   :………………………………………

Görüşme Yeri          :………………………………………

 

I– ÖZNEL KİMLİK BİLGİLERİ                                 :

 

1- Bana biraz kendinden bahseder misin?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Kendini nasıl biri olarak görüyorsun? (Okulda, evde, vs.)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Kendin olmaktan memnun musun? (Öğrencinin adı soyadı söylenerek)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Memnun olduğun ve olmadığın yönlerin neler?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5- Kendini arkadaşlarınla karşılaştırdığın zaman farklı buluyor musun? Buluyorsan      hangi yönlerden?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

6- En çok kime benzemek istersin? Neden?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

7- Bu okulda sen olmasan ne değişirdi, kimler nasıl etkilenirdi?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

8- Her şey yolunda gitse bundan beş yıl sonra nerede, ne yapıyor olmayı isterdin?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

    II- EV VE AİLE YAŞAMINA İLİŞKİN BİLGİLER          :

 

1- Evde kimlerle yaşıyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Baban ne iş yapıyor?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Babanın öğrenim durumu nedir?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Annen çalışıyor mu? Çalışıyorsa ne iş yapıyor?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5- Annenin öğrenim durumu nedir?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

6- Annenle baban arasında senin gördüğün önemli farklar var mı?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

7- Annen ve baban senin geleceğin hakkında ne düşünüyorlar?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8- Ailen senin okul durumun hakkında ne düşünüyorlar?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

9- Evde ayrı bir odan var mı? Yoksa kim veya kimlerle birlikte aynı odayı paylaşıyorsun? Nerede ders çalışıyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

10- Evinizde aile yaşamınızı olumsuz biçimde etkileyen bir kimse var mı? Evde etkileri en olumlu kişi kim ya da kimler?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  III- BAŞKA İNSANLARLA İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİLGİLER     :

A- Aile İçi İlişkiler           :

1- Sen ileride anne/baba olduğun zaman annenin veya babanın yaptığı davranışlardan hangisini yapardın, hangisini yapmaktan kaçardın?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Acaba kardeşleriniz arasında en mutsuz olanınız hanginiz? Niçin?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Evde en beğenilen kardeş hanginiz? Niçin?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Evde sen olmasan ne değişir, kimler nasıl etkilenirdi?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5- Bir sıkıntın olduğunda evde önce kime söylersin?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

6- Evde kendine en yakın bulduğun kişi kim?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

7- Evde ailenizi ilgilendiren bir karar nasıl alınır? Karar vermeye sen katılır mısın?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

8- Evde seni anlıyorlar mı?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

9- Zaman zaman ailenle anlaşamadığın konular olabilir, acaba bu konular nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

10- Ailen evde senden neler bekliyor?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

B- Okul İçindeki İlişkiler          :

1- Okul çevresinde kendini nasıl hissediyorsun? Okul sana dost mu yoksa yabancı mı?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Arkadaşların seni anlıyorlar mı?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Öğretmenlerin seni anlıyorlar mı? Onlarla rahat konuşabiliyor musun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Arkadaşlarının sana yönelik neleri yapmasını, neleri yapmamasını isterdin?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5- Çok sevdiğin bir arkadaşın varsa, O’nu biraz anlatır mısın?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

6- Okulda çok tanıdığın var mı? Yakın arkadaşların kaç tane?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

  C- Oturduğu Semte İlişkin Bilgiler    :

1- Oturduğun semtte tanıdıkların var mı?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Oturduğun semtte arkadaşların seni oyuna ya da aralarına çağırıyorlar mı?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Oturduğun semtte seni nasıl tanırlar?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 D- Otorite İle İlişkiler                            :

1- Sen bu okulun yöneticisi olsaydın neler yapardın? (Ne gibi değişiklikler yapardın?)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Uymakta güçlük çektiğin okul kuralları var mı? Varsa ne gibi kurallar?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Öğretmenleri haksız bulduğun oluyor mu? Haksız bulduğunda genellikle ne gibi tepkiler gösteriyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Öğretmenlerle ve yöneticilerle sorunları konuşabiliyor musun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

E- Karşı Cinsle İlişkiler             :

1- Kızlar/Erkekler hakkında ne düşünüyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Kız/Erkek arkadaşların var mı?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Kızlardan/Erkeklerden neler bekliyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

   IV- BAŞARI-YETENEK-İLGİ VE GELECEĞE YÖNELME     :

   A- Başarı                                                   :

1- Okul içinde veya okul dışında kendini hangi işlerde başarılı görüyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Kendini hangi derslerde başarılı, hangi derslerde başarısız buluyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Genel olarak okulda başarını yeterli buluyor musun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Daha başarılı olmak için neler yapabilirsin?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5- Çalışma yöntemini yeterli buluyor musun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

6- Ailen senin başarınla yetiniyor mu? Senin başarını yeterli buluyor mu?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

B- Yetenek             :

 

1- Hangi işleri ve dersleri kolay öğreniyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Hangi işlerde veya derslerde güçlük çekiyorsun, kolay ve rahat öğrenemiyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Hangi işlere karşı yetenekli olduğunu düşünüyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

C- İlgi                                 :

 

1- Her türlü olanağın olsaydı neleri yapmak isterdin?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Boş zamanlarında en çok severek, hoşlanarak yaptığın şeyler nelerdir

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Bütün harçlığını ve zamanını bir tek konuya verme durumunda kalsan, bu konu ne olurdu?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Hangi tür kitaplardan ve televizyon programlarından hoşlanıyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5- Bütün derslerin seçimlik olsaydı, gelecek yıl kendine nasıl bir ders programı oluştururdun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

D- Geleceğe Yönelme      :

 

1- Okulu bitirdikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- Tercih ettiğin meslekler hangileri?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Yaz tatilinde veya okul süresince hiç işte çalıştın mı? Ya da çalışıyor musun?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Gelecekte yapacağın işin sana öncelikle neler sağlamasını istersin?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5- İstediklerini yapaktan seni alıkoyan herhangi bir sağlık problemin var mı?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Görüşmemize eklemek istediğin başka bir şey var mı?

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Değerlendirme                 :

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Görüşmeyi Yapanın

Adı Soyadı

………………………….

 

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ  (ÖĞRENCİ)

 

Adı Soyadı    :………………….                                                           Tarih :…../…../………..

Sınıf, No        :…………………..

Sevgili Öğrenciler,

Bu anket, derslerinizdeki başarısızlık nedenlerini öğrenmek için hazırlanmıştır. Niçin çalışamıyor, neden başarılı olamıyorsunuz? Bu ve benzeri soruların bazıları aşağıda sıralanmıştır. Sizin için önemli olan nedenleri ( X ) işaretiyle işaretleyiniz.

Ankete verdiğiniz cevaplar gizli tutulacaktır. Bu nedenle içtenlikle cevaplayınız.

1- Ailemden ayrı oluşum yüzünden.                                                                                     (  )

2- Ailemdeki huzursuzluk yüzünden.                                                                                   (  )

3- Kardeşlerim yüzünden.                                                                                                       (  )

4- Ailemin sürekli ders çalış demesinden bıktığımdan.                                                    (  )

5- Sağlığımın bozuk olmasından.                                                                                          (  )

6- Kimseye açamadığım sorunlarım yüzünden.                                                                 (  )

7- İyi ders çalışma yöntemlerini bilmediğimden.                                                               (  )

8- Bazı derslere karşı yeteneğimin olmamasından.                                                          (  )

9- Çalışmalarımın takdir edilmeyişinden.                                                                           (  )

10- Başaramadığım derslere karşı yeteneğimin olmamasından.                                     (  )

11- Sınıfımızın çok kalabalık olmasından.                                                                            (  )

12- Dikkatsiz olduğumdan.                                                                                                       (  )

13- Sınavlarda sınıfın çok kalabalık olmasından.                                                               (  )

14- Eve sürekli misafir geldiğinden.                                                                                       (  )

15- Evimizin okula uzak olmasından.                                                                                    (  )

16- Çalıştığım halde yapamıyorum.                                                                                        (  )

17- Uzun süre öğretmensiz kaldığımdan.                                                                              (  )

18- Öğretmenlerin dersleri monoton bir şekilde anlatmasından.                                     (  )

19- Aynı gün ikiden fazla sınav yapılmasından.                                                                  (  )

20- Ders programlarında zor derslerin üst üste gelmesinden.                                          (  )

21- Ön bilgilerim yetersiz olduğundan.                                                                                  (  )

22- Sınavlarda zor soru sorulduğundan.                                                                                (  )

23- Bu okulu sevmediğimden.                                                                                                  (  )

24- Ders dışı konularla ilgilendiğimden.                                                                                (  )

25- Evimizin ısınma sorunu olduğundan.                                                                             (  )

26- Kendime ait çalışma odam olmadığından.                                                                      (  )

27- Anlayamadığım konularda öğretmene soru sormaya çekindiğimden.                     (  )

28- Sayısal ve yabancı dil gibi derslerde alıştırma ve tekrar yetersizliğinden.             (  )

29- Yeterince beslenemediğimden.                                                                                          (  )

30- Dışarıda başka işte çalıştığımdan.                                                                                    (  )

31- Derslere branş dışı öğretmenler girdiğinden.                                                                 (  )

32- Çok fazla TV izlediğimden.                                                                                                (  )

33- Ailemin ekonomik durumunun çok kötü olmasından.                                                (  )

34- Ders araç-gereçlerimin eksik olmasından.                                                                      (  )

35- Arkadaş grubumun iyi olmamasından.                                                                           (  )

36- Karşı cinsle ilgili sorunum olduğundan.                                                                         (  )

37- Ailemin yeterince benimle ilgilenmemesinden.                                                             (  )

38- Derslere karşı ilgisiz olmamdan.                                                                                       (  )

39- Bazı bayram provalarının uzun ve yorucu olmasından.                                             (  )

40- Çeşitli gün ve hafta kutlamaları için sık sık derslerden alınmamdan.                    (  )

41- TV izlemekten derse hazırlanmaya zamanımın kalmamasından.                           (  )

Bunların dışında başka nedenler varsa lütfen yazınız.

1-……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-……………………………………………………………………………………………………………………………….

3-……………………………………………………………………………………………………………………………….

4-……………………………………………………………………………………………………………………………….

5-……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  Başarısız olduğunuz veya çalıştığınız halde başaramadığınız dersler varsa lütfen yazınız.

a)…………………………………………….                                       e)…………………………………………..

b)…………………………………………….                                       f)…………………………………………..

c)…………………………………………….                                       g)…………………………………………..

d)…………………………………………….                                       h)………………………………………….

 

VERİMLİ ÇALIŞMAYI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

Adı, Soyadı   :                                                                                             Tarih :…../…../…….

Sınıf, No        :

 

   AÇIKLAMA          :

Çağımızda tüm insanlar yetenekleri doğrultusunda çaba göstererek yaşadığı toplumun kalkınması için çalışmak zorundadır. Ne var ki verimli bir sonuç alabilmek için çalışmak tek başına yeterli değildir. Çalışmaya hazır olmak, amaç belirlemek, nasıl çalışılacağını bilmek daha önemlidir. Boş yere emek ve zaman yitirmemek için bazı çalışma tekniklerini bilmek zorundayız.

Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Sizi tanımlayan en uygun ifadelerin sonundaki (  ) işareti içine X işareti koyunuz.

1- Neler yapmam gerektiğini çalışma öncesi kendime sorarım.                                     (  )

2- Nereden yararlanmam gerektiğini düşünürüm.                                                           (  )

3- Ne amaçla çalışacağımı düşünürüm.                                                                               (  )

4- Basit bir çalışma planı hazırlarım.                                                                       (  )

5- Bir haftalık çalışma planı hazırlarım.                                                                             (  )

6- Hafta içinde yapılacak çalışmaları günlere göre planlarım.                                       (  )

7- Yararlanacağım kaynakları belirlerim.                                                                          (  )

8- Çalışmak için ayırdığım zamanı çok iyi seçerim.                                                          (  )

9- Yardımcı kaynakları nerelerden bulacağımı araştırırım.                                           (  )

10- Geçmiş bölümleri ana hatlarıyla hatırlamaya çalışırım.                                             (  )

11- Planıma göre çalışmalarımın sürüp sürmediğini kontrol ederim.                            (  )

12- Öğrendiklerimi önceki konularla bağdaştırmaya çalışırım.                                       (  )

13- Bol tekrar eder öğrendiklerimi uygularım.                                                                    (  )

14- Başarılı olmama engel olan etkenleri araştırırım.                                                        (  )

15- Öğrendiklerimi arkadaşlarımla tartışırım.                                                                    (  )

16- Çok önemli yerleri hatırlatıcı notlar alırım.                                                                   (  )

17- Çalışmalarımda dinlenmek için ara vermeyi unutmam.                                            (  )

18- Günlük işlerimi olağan dışı bir durum olmadıkça ertelemem.                                   (  )

19- Oyun,eğlence, dinlenme için yeterli zaman ayırırım.                                                  (  )

 

VERİMLİ ÇALIŞMAYI BİLİYOR MUSUNUZ? ANKETİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

 

SINIF :                                              ÖĞRETMEN            :                                              TARİH :…./…/………..

 

S.N. ADI SOYADI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOPLAM

 

 

DEĞERLENDİRME : Öğrenciler tarafından işaretlenen her ifade için 1 puan verilir. Bütün öğrencilerin işaretledikleri puanlar sayılarak, tek tek öğrencilerin almış oldukları toplam puanlar hesaplanır. Ayrıca her öğrencinin almış olduğu puanlar toplanarak grubun toplam puanı çıkarılır. Bu puanlar tabloda gösterilir. Bir öğrencinin alabileceği maksimim puan 19’dur.

YORUMLAMA         : ( 0-3 )   Verimli çalışma yollarını bilmiyor.

( 4-7 )   Verimli çalışma yollarını az biliyor.

 • Verimli çalışma yollarını orta derecede biliyor.

(12-19) Verimli çalışma yollarını iyi biliyor.

 

(0-3) ve (4-7) aralığında bir puana sahip öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılarak verimli çalışma yollarına ilişkin bilgiler verilir.

Gruptan elde edilen toplam puan öğrenci sayısına bölünür. Böylece grubun ortak puanı bulunur.

 

KENDİNİZİ SEVİYOR MUSUNUZ?

 

Adı, Soyadı   :                                                                                                         Tarih :…./…./………

Sınıf. No        :

Sevgili Arkadaşlar,

Aşağıda birtakım ifadeler yer almaktadır. Lütfen her ifadenin sonunda yer alan (  ) içine kendini değerlendirmenizi belirten rakamları yazınız.

Teşekkür ederiz.

4  :  Eğer ifade tümüyle doğruysa,

3  :  Eğer ifade çoğunlukla doğruysa,

2  :  Eğer ifade kısmen doğruysa,

1  :  Eğer ifade ender durumlarda doğruysa,

0  :  Eğer ifade hiç doğru değilse,

………………………………………………………………………………………………………………………………..

1- Sabahleyin neşeli bir şekilde uyanırım.                                                                          (  )

2- Çoğunlukla neşem yerindedir.                                                                                          (  )

3- Çoğu kimse tarafından sevilirim.                                                                                      (  )

4- Aynaya baktığım zaman aynada gördüklerim hoşuma gider.                                   (  )

5- Eğer karşı cinste biri olsaydım, kendimi çekici bulurdum.                                         (  )

6- Zeki bir insanım.                                                                                                                   (  )

7- İşimden hoşlanırım.                                                                                                             (  )

8- Kendimle ilgili utanılacak pek bir şey göremiyorum.                                                  (  )

9- Arkadaşlarımın sayısı yönünden içim rahat.                                                                 (  )

10- Oldukça enerjik bir insanım.                                                                                             (  )

11- Temelde iyimser bir insanım.                                                                                            (  )

12- Kendi hatalarıma gülebilirim.                                                                                           (  )

13- Eğer, yaşama yeniden başlama olanağım olsaydı, değiştirmek istediğim pek

bir şey olmazdı.                                                                                                                     (  )

14- İlginç bir insanım.                                                                                                                (  )

15- Cinsel yaşamımdan memnunum.                                                                                     (  )

16- Hâlâ değişen ve gelişen bir insanım.                                                                                (  )

17- Başkalarına önem veririm.                                                                                                (  )

18- Bana benzer başka bir insan pek bulunmaz.                                                                 (  )

19- Görünüşümle ilgili olarak değiştirmek istediğim bir şey yok.                                   (  )

20- Duyarlı bir insanım.                                                                                                             (  )

21- Şimdiye dek yaptıklarımdan pişmanım.                                                                         (  )

22- Önem verdiğim kişiler benim düşüncelerimle, kanılarımla ilgilenirler.                 (  )

23- Duygularımı açıklamaktan çekinmem.                                                                           (  )

24- Gerçekten bir cennet varsa öldükten sonra ben mutlaka oraya giderim.               (  )

25- Başkalarıyla konuşurken rahatım.                                                                                  (  )

26- Yaşamımı istediğim yöne çevirebilirim.                                                                          (  )

27- Yerlerinde olmak istediğim, gıptayla baktığım pek kimse yok.                                 (  )

28- Oldukça ilginç bir yaşam sürdüm.                                                                                    (  )

29- Ben her türlü iyilik ve ödüle değer biriyim.                                                                   (  )

30- Yaşamımda şu anda bulunduğum yerde olmaktan memnunum.                             (  )

 

Değerlendirme      :……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

KENDİNİZİ SEVİYOR MUSUNUZ? ANKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

   96 Ve Yukarısı      :

Eğer yanıtlarınızı içtenlikle vermişseniz, kendiniz hakkında oldukça olumu düşünen bir kimsesiniz. Eğer puanınız 105’in üstünde ise, her halde işi biraz şakaya vurdunuz. Bir insanın kendini tam anlamıyla beğenmesi biraz güçtür. Yoksa kendinize ait bazı eksiklikleri göremeyecek kadar kendinizi beğenmiş bir kimse misiniz? Eğer kendinizi bu denli beğenmiş biri iseniz ilişkide bulunduğunuz kişileri bu yönünüzle hep itiyor, kaçıyor olabilirsiniz.

72 ve 95 Arası       :

Eğer puanınız bu arada ise, kendini seven ve kendisiyle barış içinde yaşayan şanslı insanlardan birisiniz. Mükemmel olmadığınızı bildiğiniz halde karşılaştığınız kişisel sorunları çözebilecek inancı kendinizde buluyorsunuz ve gelişmeye istekli bir insansınız.

    48 ve 71 Arası       :

Kendinizle ilgili karışık duygularınız var. Bazı güçlü yanlarınızın farkındasınız. Ancak zayıf yanlarınızı daha çok gözünüzde abartıyor olabilirsiniz. Büyük bir olasılıkla, bu hatalı yanlarınızı edilgen bir biçimde kabullenip kendinizi geliştirmek için pek bir çaba harcamıyorsunuz. İnsanın isterse kendini değiştirip, geliştirebileceğini unutmayın.

     47 ve Aşağısı         :

Kendinizi pek seven bir insan değilsiniz. Belki de geçici olarak bir “Kendini Aşağılama Dönemi” nde bulunuyorsunuz. Herkes böyle bir dönemden ara sıra geçer. Eğer kendinizle ilgili kanınız çoğu kez böylesine olumsuzsa, belki de kendini beğenmiş kişilerde görülen hayata paralel bir hata yapıyorsunuz. Kendi hayatınızdaki düşüncelerinizi, duygularınızı bir arkadaşınızla sizi iyi tanıyan biriyle konuşmanız yararlı olabilir. Onlar sizin iyi ve kötü yönlerinizi dışarıdan daha iyi değerlendirebilme durumunda olabilirler. Kendinizle ilgili duygularınızı onlarınki ile karşılaştırmanızı ve üzerinde tartışmanızı öneririz.

SOSYAL ÖZELLİKLERİMİZ

 

ADI SOYADI           :                                                                                 TARİH          :…../…./………

SINIF, NO               :

AÇIKLAMA  : İnsanlar birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Tek tek düşünüldüğünde sınıf arkadaşlarınız arasında ne gibi değişik özelliklerin olduğunu izleyebilirsiniz. Bu farklılık çok doğaldır. Bu anketle sizi sosyal yönlerinizle daha yakından tanımak istedik. Kendi kendinizi değerlendirmenize imkan sağlamayı düşündük.

Aşağıdaki anlatımlara vereceğiniz içten cevaplarla sağlayabiliriz. Değerlendirmeniz EVET ise ( ) işareti içine (E), HAYIR ise (H), BAZEN için (B) işareti koyunuz.

Teşekkür ederiz.

1- Şakadan, espriden hoşlanırım. Arkadaşlarıma kırıcı, alaycı olmayan şakalar

yapmayı severim ve bana yapıldığında alınmam.                                                        (  )

2- İnsanlarla çabuk kaynaşırım, kolay arkadaşlık edinirim, içine girdiğim

toplumda yabancılık çekmem.                                                                                           (  )

3- Arkadaşlarımla ilişkilerimde kırıcı olmam, tümüne değer veririm.                         (  )

4- Arkadaşlık edinmede ilk adımı ben atarım.                                                                   (  )

5- Beyaz, siyah, fakir, zengin demeden çok arkadaş edinirim.                                       (  )

6- Okul içi etkinliklere, oyunlara, gezilere vb. her çeşit etkinliklere katılırım.          (  )

7- Karşılaştığım problemlere uygun çareler arar bulurum. Yardım etmek ve

yardım istemek bana doğal gelir.                                                                                     (  )

8- Düzenli, temiz ve sade bir görünüşte olmayı isterim.                                                   (  )

9- Kırgınlığı, dargınlığı hiç sevmem. Bu tartışmalardan kaçtığım anlamına

gelmez. Sıcak, cana yakın arkadaş yanlısıyımdır.                                                       (  )

10- Arkadaşlığım genellikle uzun sürelidir. Herkeste hoşlanabileceğim, sevip

sayabileceğim özellikler bulurum. Çok kişinin küçük görüp beğenmediği

kişiler benim ilgi gösterdiğim, yakınlaştığım arkadaşlardır.                                     (  )

11- Almak kadar, vermekten de hoşlanırım. Bir arkadaşımın derdini de,

üzüntüsünü de, neşesini de paylaşmak belirgin özelliğimdir.                                   (  )

12- Duygularımla aklımı dengeli kullanırım. Kıskanç değilim, birini çekiştirmek

gammazlamak en sevmediğim davranışlardır.                                                             (  )

13- Arkadaşlarımın aradığı biriyim. Aralarında bulunmama sevinirler. Katıldığım

gruba neşe götürdüğümü söylerler, kendim de hissederim.                                       (  )

14- Birlik olmaktan, birlikte tartışmaktan, birlikte karar vermekten ve

sorumluluğu da birlikte paylaşmaktan hoşlanırım.                                                    (  )

15- Sınıfta, okulda birilerine danışmak, fikirlerini sormak; arkadaşlarıma değer

vermenin bir gereğidir.                                                                                                       (  )

16- Arkadaşlar arasında arabuluculuk etmeyi, işi tatlıya bağlamayı severim.

Bu tür işlerde severek görev alırım.                                                                                 (  )

17- Bir köşeye çekilmiş, üzgün arkadaşlarıma inatla sokulur, zorluklarını

paylaşırım.                                                                                                                             (  )

18- Zamanımın boşa geçmesini istemem. Yararlı uğraşılar, dinlendirici işler

yaparım.                                                                                                                                 (  )

SOSYAL ÖZELLİKLERİMİZ ANKETİ DEĞERLENDİRME FORMATI

 

OKUL-SINIF   :                              ÖĞRETMEN   :                              TARİH :…/…./…….

 

S.N. ADI SOYADI Ö  Z  E  L  L  İ  K  L  E  R TOP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOPLAM

 

 

DEĞERLENDİRME         :  Özelliklere ait çeteleme yaparken; öğrenci EVET’i işaretlemişse “10”, BAZEN’i işaretlemişse “5”, HAYIR’ı işaretlemişse ilgili özellik hanesine “2” yazılarak değerlendirilir.

Bir öğrencinin 18 özellikten aldığı toplam puan;

170-145 arası ise fevkalade sosyal

144-92 arası ise sosyal-girişken,

91-52 arası oldukça geri,

51-36 arası ise çok pısırık, suskun bir kişiliğe sahip şeklinde yorumlanır.

Bir yanıt yazın